IV NIEDZIELA ADWENTU — 24.12.2023

  1. Czwar­ta nie­dzie­la Adwen­tu przy­pa­da w tym roku 24 grud­nia, w samą Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne są dzi­siaj tyl­ko do połu­dnia, nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 11:15, ani mszy świę­tych wie­czor­nych o g. 17:00 i 19:00, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ne. Paster­ka o g. 24:00. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca się w tym dniu do zacho­wa­nia wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mięsnych.

  2. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Msza w koście­le dol­nym powró­ci po feriach świą­tecz­nych 6 stycz­nia. We dru­gi dzień świąt 26 grud­nia msze świę­te według porząd­ku świątecznego.

  3. W I nie­dzie­lę po Bożym Naro­dze­niu, któ­ra w tym roku przy­pa­da w ostat­nim dniu roku 31 grud­nia zapra­sza­my na mszę św. o g. 11:30 wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów pro­si­my o zgła­sza­nie się do zakry­stii lub kan­ce­la­rii para­fial­nej w celu usta­le­nia szcze­gó­łów litur­gii. W tym dniu zapra­sza­my też na nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-bła­gal­ne z pod­su­mo­wa­niem dusz­pa­ster­skim na zakoń­cze­nie roku o g. 18:00.

  4. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li mate­rial­nie remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Przez ostat­ni tydzień ofia­ro­wa­no na ten cel rekor­do­wą sumę ponad 35 tys. zł. Bóg zapłać! Bra­ku­je nam więc już tyl­ko nie­ca­łe 10 tys zł. Przy­po­mi­na­my, że dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. sta­no­wi 80% cało­ści prac wyce­nio­nych na 1.228.726,16 zł, a nasz wkład to 245.745,23zł. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my też za modli­twę w tej inten­cji. Dzię­ki Bogu uda­ło się nam mimo trud­nej pogo­dy zamon­to­wać wszyst­kie zamó­wio­ne okna w kopu­le kościo­ła i tym samym zakoń­czyć na 99 % zapla­no­wa­ny remont. Pozo­sta­ły jesz­cze tyl­ko drob­ne popraw­ki. Pamię­taj­my, że pra­ce ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne kościo­ła są nie­skoń­czo­ne, np. wykoń­cze­nia obró­bek bla­char­skich wysta­ją, ponie­waż zosta­ły już wysu­nię­te pod gru­bość przy­szłe­go docie­ple­nia ele­wa­cji sty­ro­pia­nem. Będzie­my szu­kać dofi­nan­so­wa­nia na kolej­ne pra­ce remon­to­we, m. in. cią­gle cze­ka­my na decy­zję Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wodnej.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na jesz­cze nabyć opłat­ki wigi­lij­ne. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Paniom: Elż­bie­cie, Marii i Boże­nie z Legio­nu Maryi, któ­re przez cały Adwent ofiar­nie dyżu­ro­wa­ły przy opłatkach.

  6. Ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w ponie­dzia­łek i wto­rek zgło­si­li się do usta­wia­nia i ubie­ra­nia cho­inek i szop­ki. W ten spo­sób two­rzy­my żywą wspól­no­tę naszej para­fii. Dzię­ku­je­my Fir­mie Ogrod­ni­czej Toma­szew­ski za gwiaz­dy betlejemskie.

  7. W pią­tek 29 grud­nia w Okta­wie Boże­go Naro­dze­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy.

  8. Po nowym roku wzno­wi­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Odwie­dzi­my: we wto­rek 2 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 8, w czwar­tek 4 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 6 i ul. Rada­ro­wa 4 i 4A, w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 2A, 9, 11 i 13, we wto­rek 9 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 17 i Lechic­ka 8, w śro­dę 10 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 15 i ul. Lechic­ka 4, w czwar­tek 11 stycz­nia ul. Lechic­ka 1, 1A i AB, w pią­tek 12 stycz­nia ul. Lechic­ka 6, 14 i 15, w sobo­tę 13 stycz­nia ul. Lechic­ka 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25A, 27 i 29.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. + Marian Piotr Kra­jew­ski l. 67, Jadwi­ga Rusz­czak l. 90, Adam Sapal­ski l. 78