III NIEDZIELA ADWENTU — 17.12.2023

  1. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu. W dni powsze­dnie zapra­sza­my na Rora­ty o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią dla dzie­ci mamy gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piąt­ku. W tym tygo­dniu na mszach wie­czor­nych spo­wia­da­my do ostat­nie­go peni­ten­ta. Pro­si­my, aby nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nią nie­dzie­lę, gdyż może nie być już takiej moż­li­wo­ści. W ostat­nim tygo­dniu przed świę­ta­mi nie będzie „kolę­dy”, wzno­wi­my ją po Nowym Roku.

  2. Czwar­ta nie­dzie­la Adwen­tu przy­pa­da w tym roku 24 grud­nia, w samą Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą tyl­ko do połu­dnia, nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 11:15, ani mszy świę­tych wie­czor­nych o g. 17:00 i 19:00, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ne. Paster­ka o g. 24:00. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca się w tym dniu do zacho­wa­nia wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mięsnych.

  3. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Msza w koście­le dol­nym powró­ci po feriach świą­tecz­nych 6 stycz­nia. We dru­gi dzień świąt 26 grud­nia msze świę­te według porząd­ku świątecznego.

  4. W I nie­dzie­lę po Bożym Naro­dze­niu, któ­ra w tym roku przy­pa­da 31 grud­nia zapra­sza­my na mszę św. o g. 11:30 wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów pro­si­my o zgła­sza­nie się do zakry­stii lub kan­ce­la­rii para­fial­nej w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  5. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li mate­rial­nie remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Przez ostat­ni tydzień ofia­ro­wa­no na ten cel ponad 25 tys. zł. Bra­ku­je nam jesz­cze nie­ca­łe 45 tys zł, któ­re musi­my uzbie­rać do koń­ca roku. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go zakoń­cze­nia prac remon­to­wych. Przy­po­mi­na­my, że dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. sta­no­wi 80% cało­ści prac wyce­nio­nych na 1.228.726,16 zł, a nasz wkład to 245.745,23zł.

  6. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki wigi­lij­ne, któ­re są dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Pamię­taj­my o oso­bach, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im zaopa­trzyć się w tra­dy­cyj­ne opłatki.

  7. Ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła. Trans­port cho­inek przy­bę­dzie do nas w ponie­dzia­łek 18 grud­nia przed połu­dniem. Ser­decz­nie pro­si­my męż­czyzn o pomoc, zapra­sza­my w tym dniu na g. 19:00 po mszach wie­czor­nych do usta­wie­nia cho­inek i szop­ki. Wszyst­kich chęt­nych zapra­sza­my do pomo­cy w deko­ra­cji cho­inek i szop­ki oraz wystro­ju całe­go kościo­ła — we wto­rek 19 grud­nia od g. 19:00.

  8. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w sobo­tę 23 grud­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Syl­we­ster Ryszard Ken­dzier­ski l. 75, Sta­ni­sław Woj­da l. 92, Kata­rzy­na Zawad­ka l. 58.