IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 25.04.2021

  1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go pod hasłem “Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek przy­go­to­wał spe­cjal­ne orę­dzie na ten dzień, któ­re­go treść jest dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie rów­nież o Paste­rzu naszej archi­die­ce­zji Księ­dzu Kar­dy­na­le Kazi­mie­rzu Nyczu, któ­ry nadal jest w trak­cie reha­bi­li­ta­cji. Skła­da­my podzię­ko­wa­nia wszyst­kim któ­rzy modlą się w Jego inten­cji. Pona­wia­my proś­bę o dal­szą modli­twę o powrót Księ­dza Kar­dy­na­ła do zdro­wia i peł­ni sił. 

  2. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne Św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. Dzię­ku­je­my też wolon­ta­riusz­kom z Legio­nu Maryi za pomoc w prze­pro­wa­dze­niu zbiórki. 

  3. Papież Fran­ci­szek wyzna­czył nowy ter­min beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Pry­mas Tysiąc­le­cia zosta­nie beaty­fi­ko­wa­ny wspól­nie z s. Różą Marią Czac­ką 12 wrze­śnia 2021 roku o godz. 12:00. W uro­czy­sto­ści weź­mie udział kard. Mar­cel­lo Seme­ra­ro, pre­fekt Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych, któ­ry w imie­niu papie­ża publicz­nie ogło­si dekret beaty­fi­ka­cyj­ny. Wraz z nowym ter­mi­nem beaty­fi­ka­cji pra­ce wzna­wia rów­nież Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny, któ­ry prze­ka­że kolej­ne infor­ma­cje doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia uroczystości.

  4. W czwar­tek 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie dru­giej woj­ny światowej.

  5. W sobo­tę 1 maja roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00.

  6. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. w sali nad zakry­stią. Spo­tka­nia Koła Przy­ja­ciół Radia Mary­ja od kwiet­nia rów­nież odby­wa­ją się w sali nad zakrystią.

  7. W sobo­tę 1 maja o godz. 8:00 odpra­wio­na zosta­nie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ludwi­ka Piech­na l. 91, Kry­sty­na Kowal­ska l. 67, Jaro­sław Ire­ne­usz Raw­ski l. 42, Sta­ni­sła­wa Pie­chur l. 85