III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 18.04.2021

  1. Pasterz naszej archi­die­ce­zji Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz opu­ścił już Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny MSWiA w War­sza­wie. Naj­bliż­szy czas poświę­ci na reha­bi­li­ta­cję w jed­nym ze spe­cja­li­stycz­nych ośrod­ków. Skła­da­my podzię­ko­wa­nia wszyst­kim któ­rzy modli­li się w Jego inten­cji. Pona­wia­my jed­no­cze­śnie proś­bę o dal­szą modli­twę o powrót nasze­go Paste­rza do zdro­wia i peł­ni sił.

  2. Dzi­siej­sza III Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Biblij­ną roz­po­czy­na XIII Tydzień Biblij­ny i jest Dniem Naro­do­we­go czy­ta­nia Pisma Świę­te­go. War­to korzy­stać z tek­stów biblij­nych nie tyl­ko dzi­siaj, ale każ­de­go dnia włą­cza­jąc je do swo­jej codzien­nej modlitwy.

  3. W pią­tek 23 kwiet­nia przy­pa­da Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Z racji uro­czy­sto­ści wol­no spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  4. Infor­mu­je­my, że pla­no­wa­ne na 8 i 15 maja ter­mi­ny I Komu­nii Świę­tej dla dzie­ci nie ule­ga­ją zmia­nie. Zwięk­szy­my jedy­nie licz­bę mszy świę­tych tak, aby zacho­wać wyma­ga­ne ogra­ni­cze­nia ilo­ścio­we. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we będą poda­ne przez katechetów. 

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w pią­tek 23 kwiet­nia na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  6. Spo­tka­nia Koła Przy­ja­ciół Radia Mary­ja od kwiet­nia odby­wa­ją się w sali nad zakrystią.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kazi­mierz Szcze­pa­now­ski l. 90; Jadwi­ga Kło­sow­ska l. 90; Kry­sty­na Elż­bie­ta Holc l. 89; Bar­ba­ra Zofia Lewan­dow­ska l. 86; Krzysz­tof Śred­nic­ki l. 65