IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 10.03.2024

  1. Dzi­siaj roz­po­czy­na się tydzień reko­lek­cyj­ny dla naszej para­fii. Wita­my ser­decz­nie ks. Mate­usza Wojt­cza­ka, psy­cho­lo­ga, dok­to­ran­ta Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie, któ­ry popro­wa­dzi reko­lek­cje dla doro­słych i mło­dzie­ży. Dzi­siaj nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Dal­szy ciąg reko­lek­cji w śro­dę, czwar­tek i pią­tek — 13, 14 i 15 mar­ca. Msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (w śro­dę o 20:00) oraz dla mło­dzie­ży szkół śred­nich o g. 13:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. W śro­dę 13 mar­ca – nasz kościół został usta­no­wio­ny Wiel­ko­post­nym Kościo­łem Sta­cyj­nym dla War­sza­wy. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 10:00, od 11:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 17:30. O g. 5:30 Lau­de­sy w dol­nym koście­le, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:50 Róża­niec, o g. 19:00 Gorz­kie Żale, o g. 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Reko­lek­cje dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych odbę­dą się w ponie­dzia­łek i wto­rek — 11 i 12 mar­ca — według pla­nu usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz, aby god­nie przy­go­to­wać się do prze­ży­wa­nia Świąt Wielkanocnych.

  2. Prze­ży­wa­jąc odkry­wa­nie tajem­nic swo­je­go chrztu na Dro­dze Neo­ka­te­chu­me­nal­nej bra­cia i sio­stry z II wspól­no­ty w naszej para­fii publicz­nie wyzna­ją wia­rę, dając świa­dec­two o miło­ści Boga w swo­im życiu. Wyzna­nie wia­ry – Red­di­tio Sym­bo­li odbę­dzie się w cza­sie uro­czy­stych nie­szpo­rów 12 i 19 mar­ca w koście­le dol­nym. Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczest­nic­twa w tym wydarzeniu.

  3. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Z racji reko­lek­cji w tym tygo­dniu nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30.

  4. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę, do puszek, czy też wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. W sezo­nie grzew­czym duża część tych środ­ków musi być prze­zna­cza­na na opła­ty za media — przy­kła­do­wo rachu­nek za ostat­ni mie­siąc ogrze­wa­nia same­go budyn­ku kościo­ła (bez ple­ba­nii i przed­szko­la) wyniósł 17.335,- zł. Trwa reno­wa­cja figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, obec­nie zbie­ra­my jesz­cze środ­ki na reno­wa­cję figu­ry św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki i chrzciel­ni­cy. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki przy wyj­ściu z kościo­ła. Odno­wie­nie figur chce­my powią­zać z przy­pa­da­ją­cą w tym roku 90. rocz­ni­cą odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku. Pla­nu­je­my kil­ka atrak­cji na ten jubi­le­usz: przy­go­to­wu­je­my wyda­nie oko­licz­no­ścio­wej publi­ka­cji, wysta­wę oraz pik­nik. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w przy­go­to­wa­nia pro­si­my o kontakt.

  5. W ponie­dzia­łek i czwar­tek zapra­sza­my na ostat­nie już spo­tka­nia z cyklu o Kate­chez Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w dol­nym koście­le o g. 19:45.

  6. Wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­tas moż­na naby­wać w nie­dzie­le po każ­dej mszy świę­tej a w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii parafialnej.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wan­da Szwed l. 90, Tomasz Grze­gorz Lesz­czyń­ski l. 56.