III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 03.03.2024

  1. Dzi­siaj przy­pa­da 17. rocz­ni­ca nomi­na­cji Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza na Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji, a 4 mar­ca dzień Jego imie­nin. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym Biskupie.

  2. Prze­ży­wa­jąc odkry­wa­nie tajem­nic swo­je­go chrztu na Dro­dze Neo­ka­te­chu­me­nal­nej bra­cia i sio­stry z II wspól­no­ty w naszej para­fii po okre­sie misji gło­sze­nia w para­fii Dobrej Nowi­ny o Jezu­sie Chry­stu­sie publicz­nie wyzna­ją wia­rę, dając świa­dec­two o miło­ści Boga w swo­im życiu. Wyzna­nie wia­ry – Red­di­tio Sym­bo­li odbę­dzie się w cza­sie uro­czy­stych nie­szpo­rów 5, 8, 12 i 19 mar­ca w koście­le dol­nym. Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczest­nic­twa w tym wydarzeniu.

  3. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30. Zachę­ca­my też do nawie­dza­nia Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogłoszeń.

  4. W następ­ną nie­dzie­lę — 10 mar­ca — roz­pocz­nie się tydzień reko­lek­cyj­ny dla naszej para­fii. Reko­lek­cje dla doro­słych popro­wa­dzi ks. Mate­usz Wojt­czak, psy­cho­log, dok­to­rant Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie. Reko­lek­cje dla doro­słych i mło­dzie­ży odbę­dą się w nie­dzie­lę 10 mar­ca oraz w śro­dę, czwar­tek i pią­tek — 13, 14 i 15 mar­ca. W nie­dzie­lę nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. W śro­dę, czwar­tek i pią­tek msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (w śro­dę o 20:00) oraz dla mło­dzie­ży szkół śred­nich o g. 13:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. W śro­dę 13 mar­canasz kościół został usta­no­wio­ny Wiel­ko­post­nym Kościo­łem Sta­cyj­nym dla War­sza­wy. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 10:00, od 11:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 17:30. O g. 5:30 Lau­de­sy w dol­nym koście­le, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:50 Róża­niec, o g. 19:00 Gorz­kie Żale, o g. 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Reko­lek­cje dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych odbę­dą się 11 i 12 mar­ca według pla­nu usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz, aby god­nie przy­go­to­wać się do prze­ży­wa­nia Świąt Wielkanocnych.

  5. Dzi­siaj przed kościo­łem Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla osób potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć lub ode­brać komik­sy o ks. Blach­nic­kim zamó­wio­ne w ubie­głą nie­dzie­lę. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. W kan­ce­la­rii para­fial­nej moż­na już naby­wać wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­tas.

  6. Trwa reno­wa­cja figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, obec­nie zbie­ra­my jesz­cze środ­ki na reno­wa­cję figu­ry św. Sta­ni­sła­wa Kost­kichrzciel­ni­cy. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki przy wyj­ściu z kościoła.

  7. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w dol­nym koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Parafii.