IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wyłączone
  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Potrwa­ją do śro­dy 9 mar­ca włącz­nie. Pro­wa­dzi je pra­łat Walen­ty Kró­lak – pro­boszcz para­fii św. Augu­sty­na w War­sza­wie, któ­re­go ser­decz­nie wita­my i jego misję reko­lek­cjo­ni­sty pole­ca­my modli­twie wszyst­kich para­fian. Msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną przez całą nie­dzie­lę oraz w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (w śro­dę o g. 20:00). Nie będzie Mszy św. o g. 18:30. Zachę­ca­my, aby w tych dniach sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, by nie odkła­dać spo­wie­dzi na dni przed­świą­tecz­ne, gdyż może to oka­zać się nie­moż­li­we. W ostat­nim dniu reko­lek­cji 9 mar­ca nasz kościół został wpi­sa­ny w pro­gram Modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź będzie przez cały dzień od 6:30 do 21:00. Oprócz mszy świę­tych o g. 12:00 Anioł Pań­ski i Róża­niec, o 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o 19:00 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym i o 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na zabrać ulot­kę z pro­gra­mem reko­lek­cji, któ­ry wywie­szo­ny jest rów­nież na tabli­cy ogło­szeń oraz dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dzi­siaj o g. 17:00 Gorz­kie Żale z nauką pasyj­ną Rekolekcjonisty.
  2. Przed kościo­łem zbiór­ka na Para­fial­ny Zespół Cari­tas, któ­ry przy­go­to­wu­je się już do orga­ni­za­cji spo­tka­nia wiel­ka­noc­ne­go dla osób samot­nych i ubogich.
  3. Od ponie­dział­ku kan­ce­la­ria para­fial­na zosta­nie prze­nie­sio­na do domu para­fial­ne­go – wej­ście od uli­cy Węgo­rzew­skiej. Wyre­mon­to­wa­ne dla kan­ce­la­rii pomiesz­cze­nia zosta­ły zaopa­trzo­ne w nowe meble, sprzęt kom­pu­te­ro­wy, zna­la­zło tam rów­nież miej­sce archi­wum para­fial­ne i ewi­den­cja cmen­ta­rza. Kan­ce­la­ria jest czę­sto wizy­tów­ką para­fii, zwłasz­cza dla osób mają­cych spo­ra­dycz­ny kon­takt z Kościo­łem lub przy­by­wa­ją­cych z innych para­fii. Ufa­my, że ten obraz Kościo­ła pły­ną­cy ze stan­dar­dów pra­cy kan­ce­la­rii będzie teraz lep­szy. Dni i godzi­ny funk­cjo­no­wa­nia kan­ce­la­rii pozo­sta­ją bez zmian.
  4. W dom­ku para­fial­nym obok ple­ba­nii dzia­ła już Dom Pogrze­bo­wy Cre­do, któ­ry pro­wa­dzi peł­ny zakres usług pogrze­bo­wych. Środ­ki z wynaj­mu dom­ku zasi­lą fun­dusz parafialny.
  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na już naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Fun­da­cja SOS dla Życia pod patro­na­tem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski roz­pro­wa­dza książ­ki pt. „Wia­ra i film”, do któ­rych dołą­cza­ny jest film kato­lic­ki. Dochód fun­da­cja prze­zna­czy na pomoc prze­śla­do­wa­nym chrze­ści­ja­nom na Wscho­dzie. Książ­ki roz­pro­wa­dza­ne będą od przy­szłej nie­dzie­li przez kiosk para­fial­ny. Od następ­nej nie­dzie­li będą też do naby­cia pal­my wiel­ka­noc­ne. Po Nie­dzie­li Pal­mo­wej (w Wiel­kim Tygo­dniu) kiosk para­fial­ny będzie zamknięty.
  6. W następ­ną nie­dzie­lę 7 kan­dy­da­tów na mini­stran­tów przyj­mie uro­czy­ście kom­że na mszy św. o 11:30 i zosta­nie włą­czo­nych do gru­py mini­stranc­kiej. Zapra­sza­my na tę mszę św. wszyst­kie dzie­ci. Z tego powo­du nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Bro­ni­sła­wa Mali­now­ska l. 81, Danu­ta Dwo­rak-Kupiec l. 63, Mie­czy­sław Gnie­dziuk l. 83