V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Dzi­siaj przy­pa­da III rocz­ni­ca wybo­ru Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Skła­da­jąc Bogu dzięk­czy­nie­nie za nasze­go Papie­ża pamię­taj­my o nim w naszej modlitwie.
  2. O g. 17:00 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z nauką pasyj­ną. Dzi­siaj nie będzie nato­miast spo­tka­nia dla gru­py stu­denc­kiej. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Semi­na­rium Duchowne.
  3. W Wiel­ką Śro­dę o g. 12:30 odbę­dzie się spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne dla osób samot­nych i ubo­gich. Para­fial­ny Zespół Cari­tas, przy­go­to­wu­je się do orga­ni­za­cji tej uro­czy­sto­ści, moż­na go wes­przeć zgła­sza­jąc się do pomo­cy bądź prze­ka­zu­jąc ofia­ry do pusz­ki św. Antoniego.
  4. Przy­po­mi­na­my, że kan­ce­la­ria para­fial­na zosta­ła prze­nie­sio­na do domu para­fial­ne­go – wej­ście od uli­cy Węgo­rzew­skiej. Dni i godzi­ny funk­cjo­no­wa­nia pozo­sta­ją bez zmian.
  5. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich Mszach świę­tych. Na Mszy św. o g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja dooko­ła kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wiary.
  6. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas oraz sztucz­ne pal­my na Nie­dzie­lę Pal­mo­wą. Żywe pal­my będą roz­pro­wa­dza­ne przy koście­le w samą Nie­dzie­lę Pal­mo­wą. Naby­wa­jąc w skle­pi­ku książ­kę „Wia­ra i film”, do któ­rej dołą­czo­ny jest film kato­lic­ki, może­my też wes­przeć  Fun­da­cję SOS dla Życia, któ­ra pod patro­na­tem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski orga­ni­zu­ję tę akcję, aby pomóc prze­śla­do­wa­nym chrze­ści­ja­nom na Wscho­dzie. Ofia­ra jest dobro­wol­na. Po Nie­dzie­li Pal­mo­wej (w Wiel­kim Tygo­dniu) kiosk para­fial­ny będzie zamknięty.
  7. W naj­bliż­szym tygo­dniu spo­tka­nie biblij­ne odbę­dzie się w śro­dę o g. 19:30.
  8. W pią­tek 18 mar­ca zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą uli­ca­mi naszej para­fii: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Dro­ga Krzy­żo­wa wyru­szy z kościo­ła oko­ło g. 19:00 (po Mszy św. o g. 18:30).
  9. W sobo­tę 19 mar­ca Uro­czy­stość Św. Józe­fa – Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze św. jak w dni powsze­dnie: o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 18:30. Tego dnia o g. 11:00 odbę­dzie się w naszym koście­le spo­tka­nie dla mło­dzie­ży z deka­na­tów ochoc­kie­go i raszyń­skie­go w ramach Die­ce­zjal­nych Dni Mło­dzie­ży. O g. 12:00 Mszy św. prze­wod­ni­czyć będzie J.E Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz. Na spo­tka­nie to ser­decz­nie zapra­sza­my kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia oraz wszyst­kie oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie. Od dzi­siaj mło­dzież może też zapi­sy­wać się w zakry­stii na listę osób pra­gną­cych udać się do Kra­ko­wa w lip­cu na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży z piel­grzym­ką z naszej para­fii.. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udzie­la ks. Dariusz. Nadal też poszu­ku­je­my rodzin mogą­cych gościć w swo­ich domach piel­grzy­mów przy­by­wa­ją­cych na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we dostęp­ne są w zakrystii.