IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.05.2016

IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.05.2016  — OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  1. Za tydzień w nie­dzie­lę 5 czerw­ca w Rzy­mie odbę­dzie się kano­ni­za­cja Ojca Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go, zało­ży­cie­la Zgro­ma­dze­nia Księ­ży Maria­nów Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP.
  2. Rów­nież za tydzień przy­pa­da IX Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. W związ­ku z tym świę­tem swo­je sło­wo kie­ru­je do nas JE Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz:
    „Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Jak co roku, w nie­dzie­lę, 5 czerw­ca br. będzie­my prze­ży­wa­li w War­sza­wie – Wila­no­wie przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, kolej­ne Świę­to Dzięk­czy­nie­nia pod hasłem Chrzest Darem Miło­sier­dzia. Tego­rocz­ne, IX już Świę­to Dzięk­czy­nie­nia będzie wyjąt­ko­we, gdyż w spo­sób szcze­gól­ny wyra­zi­my nasze dzięk­czy­nie­nie Bożej Opatrz­no­ści za 1050. rocz­ni­cę Chrztu Pol­ski, prze­ży­wa­ny aktu­al­nie Jubi­le­usz Miło­sier­dzia oraz za św. Mak­sy­mi­lia­na Marię Kol­be­go – wiel­kie­go świad­ka miło­sier­dzia, któ­re­go reli­kwie zosta­ną umiesz­czo­ne w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Wię­cej usły­szy­cie na ten temat w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, w liście czy­ta­nym we wszyst­kich kościo­łach. Już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich die­ce­zjan na Świę­to Dzięk­czy­nie­nia do Wila­no­wa. Obcho­dy roz­pocz­ną się piel­grzym­ką z reli­kwia­mi św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go, któ­ra uli­ca­mi Trak­tu Kró­lew­skie­go przej­dzie do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, gdzie pod­czas Mszy świę­tej doko­na się Akt Zawie­rze­nia i Dzięk­czy­nie­nia. Pro­ce­sja dzięk­czyn­na wyru­szy z Pl. Pił­sud­skie­go o g. 8.00. Przy koście­le Ojców Bar­na­bi­tów o godz. 11.00 do pro­ce­sji dołą­czą bisku­pi, kapi­tu­ły i zapro­sze­ni goście oraz wier­ni. O godz. 12.00 przed Świą­ty­nią Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Eucha­ry­stia z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich, szcze­gól­nie rodzi­ny, do udzia­łu w pro­ce­sji i Mszy Świę­tej dzięk­czyn­nej. Przy­po­mi­nam też, że we wszyst­kich para­fiach w nie­dzie­lę, 5 czerw­ca br., odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na budo­wę Świą­ty­ni Opatrz­no­ści. Bar­dzo Was pro­szę o hoj­ne wspar­cie budo­wa­nej w War­sza­wie Świą­ty­ni Opatrz­no­ści – Wotum Naro­du, za wiel­kie dzie­ła Boże w naszej Ojczyź­nie. Mam nadzie­ję, że dzię­ki waszej pomo­cy, Świą­ty­nia gór­na nie­ba­wem zosta­nie udo­stęp­nio­na wier­nym. Wszyst­kim z ser­ca błogosławię!”
  3. Legion Maryi orga­ni­zu­je w dniu 11 czerw­ca piel­grzym­kę do Gie­trz­wał­du. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku parafialnym.
  4. Zapra­sza­my na ostat­nie nabo­żeń­stwa majo­we w dni powsze­dnie o g. 18:00. W czwar­tek w ostat­nim dniu daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła po pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej poświę­ce­nie wian­ków. W tym tygo­dniu w I Pią­tek mie­sią­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Pro­si­my o zgła­sza­nie cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów. Cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i moż­li­wo­ści spo­wie­dzi jak zwy­kle pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 15:00 do 19:00. Nabo­żeń­stwa czerw­co­we będą odby­wać się podob­nie jak majo­we o g. 18:00 w dni powsze­dnie i o 17:00 w niedziele.
  5. Trwa­ją kon­sul­ta­cje odno­śnie wymia­ny drzwi fron­to­wych naszej świą­ty­ni i moder­ni­za­cji całej ele­wa­cji kościo­ła, wybo­ru jej for­my i dobo­ru mate­ria­łów. Są to na razie pra­ce nie­wi­docz­ne, ale wyma­ga­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nia cza­su i środ­ków. Będzie to bar­dzo poważ­ne przed­się­wzię­cie, któ­re pozo­sta­nie świa­dec­twem na lata, dla­te­go pro­si­my o modli­twę w tej intencji.
  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Andrzej Adam Młoź­niak, l. 65, Jadwi­ga Filu­ba, l. 68, Józef Kal­ku­siń­ski, l. 96, Hie­ro­nim Zbi­gniew Kozik, l. 87, Zeno­bia Gąstoł, l. 92