X NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.06.2016

  1. Dzi­siaj w Rzy­mie odby­wa się kano­ni­za­cja Ojca Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go, zało­ży­cie­la Zgro­ma­dze­nia Księ­ży Maria­nów Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Dzię­ku­je­my Bogu za nowe­go pol­skie­go świę­te­go, któ­ry orę­du­je za nami przed Bogiem. To dzięk­czy­nie­nie wpi­su­je się rów­nież w dzi­siej­sze IX Świę­to Dzięk­czy­nie­nia, o któ­rym sły­sze­li­śmy w liście Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go Ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej. W związ­ku z tym tra­dy­cyj­na zbiór­ka ofiar na rzecz Zespo­łu Cari­tas naszej para­fii odbę­dzie się nie dzi­siaj – w I nie­dzie­lę mie­sią­ca, ale w III nie­dzie­lę mie­sią­ca. W następ­ną nie­dzie­lę zbie­rać będzie­my ofia­ry na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w naszej para­fii, a szcze­gól­nie na zor­ga­ni­zo­wa­nie posił­ków dla pielgrzymów.
  2. Dzi­siaj o g. 15:30 ostat­nie przed waka­cja­mi spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca, odbę­dzie się w koście­le dol­nym, wej­ście przez kory­tarz przy daw­nej kan­ce­la­rii. O g. 17:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo czerw­co­we połą­czo­ne z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca. W dni powsze­dnie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we o g. 18:00.
  3. Wspól­no­ta Stu­denc­ka wraz z ks. Grze­go­rzem zapra­sza­ją mło­dych (nie tyl­ko stu­den­tów) na naukę tań­ców żydow­skich w ramach pozna­wa­nia kul­tu­ry naro­du, któ­ry wydał na świat nasze­go Zba­wi­cie­la. Spo­tka­nie w nie­dzie­lę po mszy św. o g. 18:00 w pod­zie­miach Domu Katechetycznego.
  4. Roz­po­czy­na­my bez­płat­ne warsz­ta­ty teatral­ne, pro­wa­dzo­ne pod kie­run­kiem pro­fe­sjo­na­li­stów – Ange­li­ki i Mate­usza Olszew­skich. Celem warsz­ta­tów jest przy­go­to­wa­nie Miste­rium o św. Fran­cisz­ku z Asy­żu – patro­nie naszej para­fii. Warsz­ta­ty skie­ro­wa­ne są do mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my zwłasz­cza oso­by pra­gną­ce spró­bo­wać swo­ich sił w pra­cy teatral­nej. Pierw­sze spo­tka­nie dzi­siaj o g. 16:30 w sali nad zakry­stią, następ­ne w kolej­ną niedzielę.
  5. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Kró­lo­wej, w czwar­tek – świę­to Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Kate­dral­ne­go, w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by Apostoła.
  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Wero­ni­ka Jadwi­ga Dauk­sza, l. 89, Anna Józe­fa Wedman, l. 88, Hele­na Kla­ra Buczak, l. 88, Ste­fan Tade­usz Drąż­kie­wicz, l. 85, Anto­ni Skrzyp­kow­ski, l. 77, Cze­sław Ste­fan Leśniew­ski, l. 85