Jutrznia

Wyłączone
Od ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my przed rora­tami o g. 5:25 na jutrz­nie odpra­wia­ne w kapli­cy bocznej.
Jutrz­nia jest uświę­ce­niem poran­nych godzin dnia, jak to widać po jej ukła­dzie i dobo­rze tre­ści. Ten poran­ny cha­rak­ter Jutrz­ni naj­le­piej wyra­ża­ją sło­wa św. Bazy­le­go: “Jutrz­nię poświę­ca­my Bogu jako pierw­sze poru­sze­nie naszej duszy i myśli i nie podej­mu­je­my żad­ne­go inne­go dzia­ła­nia, zanim wpierw nie napeł­ni nas rado­ścią wspo­mnie­nie Boga, bo jest napi­sa­ne: «wspo­mnia­łem na Boga i roz­ra­do­wa­łem się» (Ps 77, 4 Vulg.). Tak­że i nasze cia­ło niech nie roz­po­czy­na pra­cy, zanim nie speł­ni­my tego, co napi­sa­no: «Do Cie­bie będę się modlił, Panie, ran­kiem mój głos usły­szysz; rano sta­nę przed Tobą i ujrzę Cie­bie» (Ps 5, 4 – 5)“3.
Jutrz­nia odpra­wia­na o brza­sku budzą­ce­go się dnia jest ponad­to wspo­mnie­niem zmar­twych­wsta­nia Pana Jezu­sa, “Świa­tło­ści praw­dzi­wej, któ­ra oświe­ca każ­de­go czło­wie­ka” (J 1, 9), “Słoń­ca spra­wie­dli­wo­ści” (Ml 3, 20) i “nawie­dza­ją­ce­go nas Wscho­dzą­ce­go Słoń­ca” (Łk 1, 78). Zro­zu­mia­łe jest więc przy­po­mnie­nie dane nam przez św. Cypria­na: “Nale­ży się modlić rano, aby poran­ną modli­twą wysła­wiać zmar­twych­wsta­nie Pana”