Msza święta roratnia

Wyłączone

W cza­sie Adwen­tu tra­dy­cyj­nie zapra­szamy na Msze św. rorat­nie o g. 6:30 ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dzie­ciom chcie­li­by­śmy uła­twić uczest­nic­two w rora­tach poprzez przy­go­to­wa­nie po mszach św. małe­go śnia­da­nia w zakry­stii dla mini­stran­tów przed pój­ściem do szkoły.

W czwart­ki odpra­wiać będzie­my rora­ty rów­nież wie­czo­rem — o 17:30, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć rano.


Msza rorat­nia to pierw­sza Msza Świę­ta o wscho­dzie Słoń­ca odpra­wia­na w okre­sie Adwen­tu w dzień powsze­dni. Jej nazwa wzię­ła się od pierw­szych słów pie­śni śpie­wa­nej na wej­ście, czy­li intro­itu: Rora­te caeli desu­per – „Spuść­cie rosę niebiosa”.

Wię­cej: ser­wis liturgia.pl