KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

W roku 2033 będzie­my obcho­dzić rocz­ni­cę dwu­ty­siąc­le­cia Odku­pie­nia, jakie­go doko­nał nasz Pan Jezus Chry­stus przez swo­ją mękę, śmierć, zmar­twych­wsta­nie, wnie­bo­wstą­pie­nie i zesła­nie Ducha Świę­te­go. Dzie­więć lat, któ­re poprze­dza­ją ten wiel­ki Jubi­le­usz, jest dla Kościo­ła w Pol­sce wspa­nia­łą oka­zją do oży­wie­nia wia­ry, a nade wszyst­ko do dzięk­czy­nie­nia za „wiel­kie rze­czy, jakie uczy­nił Wszech­moc­ny” (Łk 1, 49).

Paste­rze Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce pod­czas 397. Zebra­nia Ple­nar­ne­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­re odby­ło się War­sza­wie w dniach 13 – 14 mar­ca br., pod­ję­li decy­zję, że tego­rocz­nym obcho­dem bli­skich już Świąt Wiel­ka­noc­nych roz­po­czy­na­my dzie­wię­cio­let­nią Wiel­ką Nowen­nę, któ­rej celem jest odro­dze­nie ducho­wo-moral­ne i przy­go­to­wa­nie całe­go Kościo­ła w Pol­sce do tego wiel­kie­go Jubileuszu.

Naj­waż­niej­szy­mi momen­ta­mi tej nowen­ny w latach 2024 – 2033 będą corocz­nie obcho­dzo­ne uro­czy­sto­ści Tri­du­um Pas­chal­ne­go, Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, Zesła­nia Ducha Świę­te­go oraz – koń­czą­ca rok litur­gicz­ny – uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Obcho­dząc co roku te naj­waż­niej­sze momen­ty litur­gicz­ne, będzie­my w spo­sób szcze­gól­ny dzię­ko­wać i uwiel­biać Boską Trój­cę za dzie­ło Odku­pie­nia, któ­re ogar­nia cały świat.

Zachę­cam dusz­pa­ste­rzy, aby ‒ czy to w ramach litur­gii wymie­nio­nych uro­czy­sto­ści czy poza nią ‒ pod­kre­śla­li donio­słość dzie­ła Odku­pie­nia oraz zachę­ca­li Lud Boży do wdzięcz­no­ści za nie. Wier­nych zaś, zwłasz­cza sku­pio­nych we wspól­no­tach reli­gij­nych i ruchach, pro­szę o wiel­ko­dusz­ne włą­cza­nie się we wszel­kie ini­cja­ty­wy z tym związane.

✠ Tade­usz Woj­da SAC
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Gdański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski