NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 31.03.2024

  1. Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią w naszym życiu rodzin­nym, para­fial­nym i społecznym.

  2. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go: pra­cow­ni­kom para­fii oraz wspo­ma­ga­ją­cym nas Para­fia­nom za przy­go­to­wa­nie kościo­ła na świę­ta, za przy­go­to­wa­nie Ciem­ni­cy i Gro­bu Pań­skie­go, księ­żom za posłu­gę sakra­men­tal­ną w kon­fe­sjo­na­łach, ks. Paw­ło­wi za zor­ga­ni­zo­wa­nie służ­by litur­gicz­nej, p. orga­ni­ście Micha­ło­wi za opra­wę muzycz­ną. Dzię­ki temu wspól­no­to­we­mu wysił­ko­wi może­my z rado­ścią świę­to­wać tajem­ni­ce nasze­go odkupienia.

  3. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 19:00 w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Pół godzi­ny przed mszą św. będą odczy­ty­wa­ne wypominki.

  4. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne, 60 rodzin otrzy­ma­ło dzię­ki nim pacz­ki świą­tecz­ne. Dzię­ku­je­my też wolon­ta­riu­szom z Cari­tas naszej para­fii za ich pracę.

  5. W naj­bliż­szy pią­tek z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Jest to I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przy­po­mi­na­my, że ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu odby­wa się w piąt­ki od g. 15:00 do 17:30. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

  6. Kościół Domo­wy orga­ni­zu­je 5 kwiet­nia kolej­ną edy­cję Rand­ki Mał­żeń­skiej. Infor­ma­cje u ks. Micha­ła, na pla­ka­cie i stro­nie para­fial­nej. Ser­decz­nie zapraszamy.

  7. W Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia — 7 kwiet­nia — Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je „Godzi­nę Dobra”. Chce­my wspól­nie świę­to­wać Boże Miło­sier­dzie, wdzięcz­ni Bogu, że jeste­śmy przez Nie­go obda­ro­wy­wa­ni łaska­mi. Po mszy św. o godzi­nie 11.30 zapra­sza­my na „Godzi­nę Dobra” pod­czas któ­rej będzie moż­na wspól­nie zjeść dobre cia­sto, napić się kawy lub her­ba­ty, zabrać do domu dobrą książ­kę oraz być chwi­lę razem. Książ­ki dobrej jako­ści moż­na zosta­wiać przez cały tydzień przy wyj­ściu z kościo­ła. Będzie­my zbie­rać ofia­ry na zakup łóż­ka, wóz­ka inwa­lidz­kie­go i wypo­sa­że­nia medycz­ne­go dla naszej nie­peł­no­spraw­nej para­fian­ki p. Hen­ry­ki. Nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ci z rodzi­ca­mi zapra­sza­my na mszę o 11:30 i wspól­ne świę­to­wa­nie „godzi­ny dobra”.

  8. Cykl kate­chez dla narze­czo­nych roz­pocz­nie­my w ponie­dzia­łek 8 kwiet­nia o g. 19:00.

  9. W I sobo­tę mie­sią­ca – 6 kwiet­nia — Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kazi­mie­ra Geno­we­fa Wojas l.89, + Kazi­mie­ra Jani­na Wal­kie­wicz l.89

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!