Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wia­rą w Opatrz­ność Bożą i w tro­sce o życie i zdro­wie spo­łe­czeń­stwa i w nawią­za­niu do komu­ni­ka­tów Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski podej­mu­je­my decy­zję o wpro­wa­dze­niu pre­wen­cyj­nych środ­ków ostroż­no­ści w sytu­acji zagro­że­nia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiąc­le­ci słu­ży oso­bom cho­rym i potrze­bu­ją­cym, nawet w cza­sach epi­de­mii, nie rezy­gnu­jąc z gło­sze­nia Ewan­ge­lii oraz spra­wo­wa­nia sakra­men­tów świętych.

1. Mając na uwa­dze zagro­że­nie zdro­wia oraz życia (zgod­nie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go), reko­men­du­je­my bisku­pom die­ce­zjal­nym udzie­le­nie dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. nastę­pu­ją­cym wiernym:
a. oso­bom w pode­szłym wieku,
b. oso­bom z obja­wa­mi infek­cji (np. kaszel, katar, pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra, itp.),
c. dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz doro­słym, któ­rzy spra­wu­ją nad nimi bez­po­śred­nią opiekę,
d. oso­bom, któ­re czu­ją oba­wę przed zarażeniem.

Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, że nie­obec­ność na Mszy nie­dziel­nej we wska­za­nym cza­sie nie jest grze­chem. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my, aby oso­by korzy­sta­ją­ce z dys­pen­sy trwa­ły na oso­bi­stej i rodzin­nej modli­twie. Zachę­ca­my też do ducho­wej łącz­no­ści ze wspól­no­tą Kościo­ła poprzez trans­mi­sje radio­we, tele­wi­zyj­ne lub internetowe.

2. W cza­sie litur­gii do dnia 29 mar­ca br. nale­ży prze­strze­gać w kościo­łach nastę­pu­ją­cych zasad:
a. kapła­ni i nad­zwy­czaj­ni sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej przed roz­po­czę­ciem litur­gii powin­ni dokład­nie umyć ręce i kie­ro­wać się zasa­da­mi higieny,
b. przy­po­mi­na­my, że prze­pi­sy litur­gicz­ne Kościo­ła prze­wi­du­ją przyj­mo­wa­nie Komu­nii Świę­tej na rękę, do cze­go teraz zachęcamy,
c. znak poko­ju nale­ży prze­ka­zy­wać przez ski­nie­nie gło­wy, bez poda­wa­nia rąk,
d. cześć Krzy­żo­wi nale­ży odda­wać przez przy­klęk­nię­cie lub głę­bo­ki skłon, bez kon­tak­tu bezpośredniego,
e. nale­ży powstrzy­mać się ponad­to od odda­wa­nia czci reli­kwiom poprzez poca­łu­nek lub dotknięcie,
f. na krat­ki kon­fe­sjo­na­łów nale­ży nało­żyć folie ochronne,
g. rezy­gnu­je­my z napeł­nia­nia kro­piel­nic kościel­nych wodą święconą.

3. W obec­nej sytu­acji przy­po­mi­na­my, że „tak jak szpi­ta­le leczą cho­ro­by cia­ła, tak kościo­ły słu­żą m.in. lecze­niu cho­rób ducha, dla­te­go jest nie­wy­obra­żal­ne, aby­śmy nie modli­li się w naszych kościo­łach” (Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, abp. S. Gądec­kie­go, 10.03.2020). W związ­ku z tym zachę­ca­my wszyst­kich wier­nych, aby poza litur­gią nawie­dza­li kościo­ły na gor­li­wą modli­twę oso­bi­stą. Pole­ca­my duszpasterzom:
a. aby kościo­ły pozo­sta­wa­ły otwar­te w cią­gu dnia,
b. aby kapła­ni trosz­czy­li się o dodat­ko­we oka­zje do spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu,
c. aby – przy zacho­wa­niu nale­ży­tych zasad higie­ny – kapła­ni i nad­zwy­czaj­ni sza­fa­rze odwie­dza­li cho­rych i star­szych para­fian z posłu­gą sakramentalną.

4. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że do dnia 29 mar­ca br.:
a. litur­gie z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia prze­nie­sio­ne zosta­ją na ter­mi­ny późniejsze,
b. zawie­szo­ne zosta­ją piel­grzym­ki matu­rzy­stów na Jasną Górę oraz reko­lek­cje szkol­ne orga­ni­zo­wa­ne przez para­fie. Jed­no­cze­śnie pro­si­my środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu oraz duchow­nych o pro­po­zy­cje reko­lek­cji w inter­ne­cie, któ­re w ten spo­sób mogą być prze­ży­wa­ne w domu,
c. spra­wy reko­lek­cji dla doro­słych oraz orga­ni­za­cję innych spo­tkań pozo­sta­wia się roz­trop­ne­mu roze­zna­niu księ­ży proboszczów.

Pro­si­my o soli­dar­ność z oso­ba­mi star­szy­mi i potrze­bu­ją­cy­mi, np. poprzez pomoc w zaku­pach. Pro­si­my wszyst­kich ludzi wie­rzą­cych o modli­twę w inten­cji ochro­ny przed cho­ro­ba­mi, a tak­że o pokój serc i łaskę głę­bo­kie­go nawró­ce­nia dla każ­de­go z nas. Dobre­mu Bogu pole­caj­my wszyst­kich zmar­łych na sku­tek koro­na­wi­ru­sa. Módl­my się o zdro­wie dla cho­rych, tych, któ­rzy się nimi opie­ku­ją, leka­rzy i per­so­ne­lu medycz­ne­go oraz wszyst­kich służb sani­tar­nych. Módl­my się o wyga­śnię­cie epi­de­mii. Zgod­nie z Tra­dy­cją Kościo­ła zachę­ca­my do śpie­wa­nia w naszych kościo­łach supli­ka­cji „Świę­ty Boże, Świę­ty Moc­ny… Od powie­trza, gło­du, ognia i woj­ny, zacho­waj nas Panie”.

Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski
War­sza­wa, 12 mar­ca 2020 r.