III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 15.03.2020

 1. Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościel­nych. Infor­mu­je­my, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej para­fii: godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym), korzy­sta­nie z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia i z Sakra­men­tu Cho­rych, cało­dzien­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki. Dodat­ko­wo codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dza­my Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spowiedzi

 2. Jeste­śmy zobo­wią­za­ni do pod­ję­cia nastę­pu­ją­cych środ­ków ostroż­no­ści w związ­ku z epidemią:

  • - ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych nie może prze­kra­czać 50 osób. Pozo­sta­łe oso­by będą mogły przy­jąć Komu­nię św. w koście­le dol­nym. Nie może tam jed­nak pozo­sta­wać na modli­twie wię­cej niż 50 osób. Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z dys­pen­sy Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go odno­śnie obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w mszy św. nie­dziel­nej oraz do przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. duchowej.
  • wej­ście do kościo­ła odby­wać się będzie tyl­ko drzwia­mi frontowymi
  • zawie­sza­my wszyst­kie spo­tka­nia grup i wspól­not w naszej parafii
  • zawie­sza­my kurs przy­go­to­wa­nia dla narzeczonych
  • zawie­sza­my wszyst­kie nabo­żeń­stwa: zarów­no powsze­dnie, jak i oko­licz­no­ścio­we, Dro­gę Krzy­żo­wą dla dzie­ci i doro­słych, Gorz­kie Żale, Godzin­ki, Laudesy.
  • odwo­łu­je­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne zapla­no­wa­ne w dniach 22 – 25 marca
  • odwo­łu­je­my zapo­wie­dzia­ną na dzi­siaj zbiór­kę na misje
  • wyko­nu­jąc wska­za­nia Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski pro­si­my wszyst­kich wier­nych o zasto­so­wa­nie się do nastę­pu­ją­cych instruk­cji odno­śnie uczest­nic­twa we Mszy św.: bar­dzo pro­si­my o przyj­mo­wa­nie Komu­nii świę­tej na rękę. Jest to zwy­czaj chrze­ści­jań­ski star­szy od przyj­mo­wa­nia do ust i uzna­ny przez Kościół. Komu­nię św. przyj­mu­je­my na sto­ją­co, pod­no­sząc ręce wyso­ko na wyso­kość twa­rzy, ręce skła­da­my na kształt krzy­ża, lewa dłoń na wierz­chu. Po przy­ję­ciu Komu­nii od księ­dza odsu­wa­my się lek­ko na bok, bie­rze­my Komu­nię św. pra­wą dło­nią i wkła­da­my do ust, czy­ni­my to jesz­cze przy księ­dzu. (Nie wra­ca­my na miej­sce z Komu­nią św. w rękach!). Zle­ce­nia te wyni­ka­ją z koniecz­no­ści ochro­ny przed ewen­tu­al­nym prze­nie­sie­niem dro­gą kro­pel­ko­wą koro­na­wi­ru­sa covid-19, któ­rym może­my być zaka­że­ni bez­ob­ja­wo­wo. Czy­ni­my to w tro­sce o zdro­wie i życie nas wszyst­kich. Znak poko­ju prze­ka­zu­je­my sobie przez ski­nie­nie głową
 3. Niech te ogra­ni­cze­nia nie będą dla nas dys­pen­są od modli­twy. Przyj­muj­my z gor­li­wo­ścią sło­wa nasze­go Zba­wi­cie­la: „Pro­ście, a będzie wam dane, szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie, kołacz­cie a otwo­rzą wam” (Mt 7,7). Zachę­ca­my do wzmo­żo­nej modli­twy indy­wi­du­al­nej i rodzin­nej w inten­cji powstrzy­ma­nia epi­de­mii, do odma­wia­nia Różań­ca, Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go i Dro­gi Krzy­żo­wej oraz lek­tu­ry Sło­wa Boże­go i Litur­gii Godzin, oglą­da­nia trans­mi­sji mszy świę­tych. Każ­de­go dnia my dusz­pa­ste­rze będzie­my trwać na modli­twie różań­co­wej o g. 20:30. Łącz­cie się z nami ducho­wo w swo­ich domach! Potrak­tuj­my poważ­nie te wyda­rze­nia jako szcze­gól­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne przy­go­to­wu­ją­ce nas na przyj­ście nasze­go Pana w Świę­ta Paschalne.

 4. Za tydzień 22 mar­ca orga­ni­zu­je­my akcję: “Two­ja krew ratu­je życie”, w godz. 9 – 13 przed kościo­łem będzie stał ambu­lans krwi. Moż­li­wość odda­nia krwi prze­zna­czo­na dla osób w wie­ku 18 – 60 lat.

 5. Skle­pik para­fial­ny będzie nie­czyn­ny do odwo­ła­nia. Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas są dostęp­ne w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Są jesz­cze wol­ne inten­cje mszal­ne na ten tydzień. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub telefonicznie.

 6. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej prze­zna­czo­ne na Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Polska.

 7. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się beaty­fi­ka­cją Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go przyj­mu­je­my zapi­sy na kar­ty wstę­pu na udział w mszy beaty­fi­ka­cyj­nej w dniu 7 czerw­ca w War­sza­wie. Moż­na je skła­dać w kan­ce­la­rii para­fial­nej, tele­fo­nicz­nie lub mailowo.

 8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Alek­san­dra Emi­lia Kamiń­ska l. 80; Jani­na Korzo­nek l. 79; Bar­ba­ra Zalew­ska l. 76