koncert “Kolędy świata”

Wyłączone

Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Misyjne 

Redemp­to­ris Mater

 

Kon­cert

Kolę­dy świata”

w par. Św. Fran­cisz­ka z Asyżu

15 stycz­nia 2017 g. 19:00