Schola młodzieżowa Laudato si’

Scho­la mło­dzie­żo­wa powsta­ła we wrze­śniu 2016 roku z ini­cja­ty­wy księ­dza wika­riu­sza Rober­to Rinal­do. Śpie­wa pod­czas Mszy Św. aka­de­mic­kiej w nie­dzie­lę o godz. 18:00 z akom­pa­nia­men­tem gita­ry oraz a‘capella i liczy już 17 osób. Spo­ty­ka­ją się na pró­bach w każ­dą śro­dę o godzi­nie 19:30 w sal­ce w Domu Parafialnym.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do włą­cze­nia się w scho­lę – każ­da nowa oso­ba jest mile widzia­na! Kon­takt tele­fo­nicz­ny z księ­dzem Gia­co­mo 663091686.