Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wyłączone

Msza św. w inten­cji rychłej beatyfikacji

Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyńskiego

28 grud­nia o g. 8:00. Ser­decz­nie zapraszamy

 

19.12.2017 r. Papież Fran­ci­szek pod­pi­sał dekret o hero­icz­no­ści cnót kard Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Od tej chwi­li Pry­ma­so­wi Tysiąc­le­cia przy­słu­gu­je ofi­cjal­nie tytuł Czci­god­ny Słu­ga Boży”. 

12 grud­nia br. pod­czas sesji zwy­czaj­nej kar­dy­na­ło­wie i bisku­pi z Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych wyra­zi­li pozy­tyw­ną opi­nię o hero­icz­no­ści cnót kard Wyszyń­skie­go. W ten spo­sób zakoń­czy­ły się pra­ce Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych nad “Posi­tio super vir­tu­ti­bus”. 3‑tomowe „Posi­tio” zosta­ło opra­co­wa­ne pod kie­run­kiem postu­la­to­ra pro­ce­su ks. prof. Zbi­gnie­wa Suchec­kie­go, a w listo­pa­dzie 2016 r. kard. Kazi­mierz Nycz zło­żył je w waty­kań­skiej kon­gre­ga­cji. Mate­ria­ły te były pod­sta­wą prac róż­nych komi­sji w toku pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go na eta­pie watykańskim.

Do beaty­fi­ka­cji nie­zbęd­ny jest już tyl­ko cud za wsta­wien­nic­twem kard. Wyszyń­skie­go. W tej chwi­li pra­ce Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych sku­pią się na stwier­dze­niu cudu za przy­czy­ną kan­dy­da­ta na ołta­rze. Według pro­ce­du­ry, dopie­ro po zakoń­cze­niu tego eta­pu zosta­nie wyzna­czo­na data beaty­fi­ka­cji. 

W przy­pad­ku kard. Wyszyń­skie­go obec­nie trwa waty­kań­ska pro­ce­du­ra bada­nia domnie­ma­ne­go cudu za jego przy­czy­ną. Jeśli zosta­nie potwier­dzo­na jego auten­tycz­ność, naj­pierw przez komi­sję leka­rzy, a następ­nie kar­dy­na­łów, wów­czas papież zde­cy­du­je o beaty­fi­ka­cji i wyzna­czy jej datę.

Kard. Ste­fan Wyszyń­ski zmarł 28 maja 1981 r. Jego pro­ces beaty­fi­ka­cyj­ny był pro­wa­dzo­ny w latach 1983 – 2001 przez archi­die­ce­zję war­szaw­ską. Po prze­słu­cha­niu 65 świad­ków i zba­da­niu wszyst­kich pism dru­ko­wa­nych i nie­dru­ko­wa­nych, świa­dec­twa te pod­da­no oce­nie teo­lo­gicz­nej. Całą doku­men­ta­cję pro­ce­so­wą liczą­cą 37 tomów wraz z publi­ka­cja­mi autor­stwa Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w lutym 2001 r. prze­ka­za­no do Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych. Pod koniec roku 2002 kon­gre­ga­cja orze­kła, że pod wzglę­dem for­mal­nym pro­ces na eta­pie die­ce­zjal­nym został prze­pro­wa­dzo­ny poprawnie.

Rów­no­le­gle do tych prac toczy­ły się pra­ce zwią­za­ne z bada­niem uzdro­wie­nia 19-let­niej kobie­ty za przy­czy­ną kard. Wyszyń­skie­go. Die­ce­zjal­ny pro­ces w tej spra­wie prze­pro­wa­dzi­ła w latach 2012 – 2013 archi­die­ce­zja szcze­ciń­sko-kamień­ska, gdyż to na jej tere­nie mia­ło miej­sce to nie­wy­tłu­ma­czal­ne medycz­nie zda­rze­nie. Doku­men­ta­cja zosta­ła prze­ka­za­na do Waty­ka­nu i to tam toczy się kolej­ny etap pro­ce­du­ry bada­nia auten­tycz­no­ści domnie­ma­ne­go cudu.