IV NIEDZIELA ADWENTU — 24.12.2017

  1. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu i jed­no­cze­śnie Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te nie­dziel­ne odpra­wia­ne są w naszym koście­le tyl­ko do połu­dnia, ostat­nia o g. 11:30. Nie będzie mszy świę­tych o g. 13:00, 16:00 i 18:00, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. O pół­no­cy Paster­ka roz­pocz­nie Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go. Przed Paster­ką o g. 23:15 zapra­sza­my na ofi­cjum czy­tań Litur­gii Godzin i wspól­ne śpie­wa­nie kolęd.

  2. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza Msza o g. 8:30. Nie będzie też Mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15, któ­ra powró­ci dopie­ro 6 stycz­nia, kie­dy to pla­no­wa­ny jest rów­nież Orszak Trzech Kró­li z udzia­łem dzie­ci. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.

  3. Po świę­tach w pią­tek 29 grud­nia o g. 19:15 zapra­sza­my na kon­cert ROCKOLĘDY, wstęp wolny.

  4. W nie­dzie­lę 31 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Msza św. na zakoń­cze­nie roku o g. 18. Zapra­sza­my na nią wszyst­kie pary, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat mał­żeń­stwa. Przed mszą św. nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­ne o g. 17:00 z pod­su­mo­wa­niem roku dusz­pa­ster­skie­go. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub w dni powsze­dnie do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  5. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku zmie­nią się godzi­ny mszy świę­tych nie­dziel­nych po połu­dniu. Prze­su­nie­my nie­dziel­ne msze świę­te wie­czor­ne o godzi­nę, tzn. na 17:0019:00 (z obec­nie spra­wo­wa­nych o 16:00 i 18:00) W związ­ku z tym nabo­żeń­stwa okre­so­we odpra­wia­ne będą w nie­dzie­le nie o g. 17:00 tyl­ko o 18:00, czy­li mię­dzy msza­mi. Zmia­na wej­dzie w życie od 1 stycz­nia 2018 roku.

  6. W kruch­cie wej­ścia głów­ne­go do kościo­ła zain­sta­lo­wa­na zosta­ła nowa wycie­racz­ka z ryp­so­wy­mi osu­sza­ją­cy­mi wkła­da­mi czysz­czą­cy­mi osa­dzo­ny­mi na pro­fi­lach alu­mi­nio­wych, odpor­na na ście­ra­nie i wygnia­ta­nie, prze­zna­czo­na do duże­go natę­że­nia ruchu. Ufa­my, że lepiej będzie chro­nić posadz­kę nasze­go kościo­ła przed zabrudzeniem.

  7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie tego­rocz­nej szop­ki pod kie­run­kiem ks. Rober­to w ramach Gru­py Świą­tecz­nej. Dzię­ku­je­my też tym, któ­rzy poma­ga­li przy opra­wie­niu, usta­wie­niu i deko­ra­cji cho­inek oraz wystro­ju kościo­ła. Jesz­cze dzi­siaj moż­na wes­przeć wydat­ki zwią­za­ne z tym przed­się­wzię­ciem wrzu­ca­jąc ofia­ry do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty znaj­du­ją­cej się na fila­rze z tyłu kościoła.

  8. W zakry­stii i skle­pi­ku moż­na zaopa­trzyć się w opłat­ki przy­go­to­wa­ne przez naszą para­fię. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te gru­dnio­we.

  9. Cari­tas para­fial­na dzię­ku­je wszyst­kim za ofia­ry zebra­ne w cza­sie zbió­rek adwen­to­wych. Dzię­ki nim 60 paczek tra­fi­ło do bez­dom­nych i rodzin nie­za­moż­nych, któ­ry­mi para­fia opie­ku­je się na sta­łe. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w akcję naszej Para­fii i Fun­da­cji „Uwierz” — „Weź ser­dusz­ko daj Ser­ce”. Po świę­tach wolon­ta­riu­sze zanio­są ponad 70 paczek bez­po­śred­nio do dzieci.

  10. Naj­bliż­sze spo­tka­nie gru­py “10 słów abyś żył” odbę­dzie się 9 stycz­nia o g. 19:30.

  11. W tygo­dniu poświą­tecz­nym wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w śro­dę (27.12.) — ul. 1 Sierp­nia 42; w czwar­tek (28.12) — ul. 1 Sierp­nia 49, 47, 47A, 45; 44 i 41 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6; w pią­tek (29.12) — ul. 1 Sierp­nia 49A, 49B, 44A i 39 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A oraz ul. 1 Sierp­nia 33; w sobo­tę (30.12) — ul. 1 Sierp­nia 36B nr 1 – 65; ul. Cen­tral­na; Malow­ni­cza; Buń­czuk; Jani­szow­ska i Dłu­go­pol­ska Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  12. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: — śp. Marian Jerzy Jegieł­ło­wicz l. 81