NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 21.11.2021

  1. Odpo­wia­da­jąc na apel prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski prze­pro­wa­dza­my dzi­siaj zbiór­kę do puszek na finan­so­wa­nie dzieł pomo­co­wych w cza­sie kry­zy­su migra­cyj­ne­go. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wolon­ta­riu­szom i ofiarodawcom.

  2. Jak infor­mo­wa­li­śmy roz­po­czę­ły się pra­ce XVI Syno­du Bisku­pów Kościo­ła Powszech­ne­go pod hasłem „Ku Kościo­ło­wi syno­dal­ne­mu: komu­nia, uczest­nic­two i misja”. Na stro­nie inter­ne­to­wej synod.mkw.pl zamiesz­cza­ne są aktu­al­nie infor­ma­cje z prze­bie­gu prac syno­dal­nych w naszej archi­die­ce­zji, doku­men­ty syno­dal­ne oraz inne mate­ria­ły dusz­pa­ster­skie doty­czą­ce syno­du. Kon­sul­ta­cje syno­dal­ne w na pozio­mie naszej para­fii odbę­dą się w od 26 listo­pa­da do 6 grud­nia w ramach 10 spo­tkań syno­dal­nych. Tema­ty oraz pyta­nia szcze­gó­ło­we wraz z dniem i godzi­ną spo­tka­nia zamiesz­czo­ne są na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tema­ty­ką syno­du i wzię­cia udzia­łu w spo­tka­niach pane­lo­wych. Wszy­scy para­fia­nie, któ­rzy chcie­li­by wziąć udział w spo­tka­niach mogą zgła­szać swój udzia­łu w zakry­stii, dzi­siaj jest ostat­ni dzień zgłoszeń.

  3. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 do nasze­go kościo­ła na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczyzny.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 listo­pa­da na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  5. W sobo­tę 27 listo­pa­da zapra­sza­my na kon­cert Chó­ru Kame­ral­ne­go Invic­ta pod dyrek­cją Jaku­ba Kacz­mar­ka o g. 19:30. Będzie to ora­to­rium utwo­rów z XX i XXI wie­ku z inter­lu­dia­mi elek­tro­nicz­ny­mi. Reży­se­ria dźwię­ku Dawid Gudej­ko. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Wstęp wolny.

  6. W sobo­tę 27 listo­pa­da kolej­na edy­cja “OTWARTEJ SZAFY”. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści zaopa­trze­nia się bez­płat­nie w uży­wa­ną odzież dobrej jako­ści Nasza SZAFA będzie otwar­ta w godz. od 11.00 do 14.00 na tere­nie zie­lo­nym przy koście­le, a w przy­pad­ku złej pogo­dy w dol­nym koście­le (wej­ście od ul. Hyn­ka 4a)

  7. Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie zapra­sza na reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re potrwa­ją od piąt­ku 26 listo­pa­da do nie­dzie­li 28 listopada.

  8. W tym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Woj­dak l. 79, Bogu­sław Tytus Jar­mu­żew­ski l. 73, Jadwi­ga Sta­siak l. 89, Zofia Grze­go­row­ska l. 72.