I NIEDZIELA ADWENTU — 28.11.2021

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Adwent – czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią będzie­my roz­da­wać dzie­ciom frag­men­ty ukła­dan­ki adwentowej.

  2. Zebra­ne dziś ofia­ry na tacę prze­zna­czo­ne będą na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com. Za tydzień Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­rać będzie dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza dziś na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

  3. Ser­decz­nie wita­my w naszej wspól­no­cie para­fial­nej ks. dia­ko­na Paw­ła Cygle­ra z Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie, któ­ry będzie miał prak­ty­kę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii. Pro­si­my o modli­twę w Jego intencji.

  4. Już dzi­siaj zapra­sza­my na reko­lek­cje adwen­to­we, któ­re roz­pocz­ną się w pią­tek 10 grud­nia, w dniu nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, we Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni i potrwa­ją do nie­dzie­li 12 grud­nia włącz­nie. Popro­wa­dzi je ks. Robert Lege­żyń­ski, kate­chi­sta wędrow­ny i ewan­ge­li­za­tor w die­ce­zji łowic­kiej. W dni reko­lek­cyj­ne 10 i 11 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00 do 20:00. W nie­dzie­lę 12 grud­nia nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji adwen­to­wych zosta­nie poda­ny za tydzień.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W I sobo­tę mie­sią­ca 4 grud­nia o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 do nasze­go kościo­ła na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny

  6. Od następ­nej nie­dzie­li przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie nabyć opłat­kiświe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  7. Ze wzglę­du na trwa­ją­cą pan­de­mię będzie­my zmu­sze­ni prze­pro­wa­dzić wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą” w takiej for­mie, jak w ubie­głym roku, tzn. w domach na zapro­sze­nie, a w koście­le dla pozo­sta­łych osób. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy poda­my w naj­bliż­szym czasie.

  8. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

  9. We wto­rek 30 listo­pa­da obcho­dzi imie­ni­ny nasz rezy­dent ks. Andrzej Łagu­na — Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my modli­twie zapra­sza­jąc na mszę św. w Jego inten­cji we wto­rek o g. 18:30.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zyg­munt Wąsow­ski l. 87; Sta­ni­sław Tokar­ski l.77; Tere­sa Uszyń­ska l. 73; Roman Andrzej Kęp­ski l. 81; Kry­sty­na Józe­fa Bryk l. 88