NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

  1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję. Pobło­go­sła­wio­ne palem­ki będą dostęp­ne przed kościo­łem. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my trans­mi­to­wa­nie nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 przez para­fial­ny kanał YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej codzien­nie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do tej for­my modli­twy we wspól­no­cie naszej para­fii. Pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie innych o takiej moż­li­wo­ści. Przy­po­mi­na­my, że ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych i ado­ra­cjach nadal nie może prze­kra­czać 5 osób. Pozo­sta­łe oso­by, któ­re przyj­dą do kościo­ła będą mogły przy­jąć Komu­nię św. lub wyspo­wia­dać się w koście­le dolnym.

  2. W Wiel­kim Tygo­dniu spo­wia­da­my do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie na każ­dej mszy świę­tej oraz pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00. Przy­po­mi­na­my, że w przy­pad­ku nie­moż­no­ści przy­ję­cia roz­grze­sze­nia sakra­men­tal­ne­go, a taką sytu­ację mamy obec­nie, akt żalu dosko­na­łe­go skut­ku­je prze­ba­cze­niem grze­chów, rów­nież śmier­tel­nych. Akt żalu dosko­na­łe­go, nale­ży wyra­zić poprzez szcze­rą proś­bę o prze­ba­cze­nie w spo­sób, w jaki peni­tent w danej chwi­li potra­fi. Póź­niej, jak tyl­ko to będzie już moż­li­we, każ­dy wier­ny powi­nien wyznać grze­chy w spo­wie­dzi sakra­men­tal­nej przed kapłanem.

  3. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne spra­wo­wać będzie­my bez wier­nych tyl­ko z małą asy­stą litur­gicz­ną, ale codzien­nie będzie trans­mi­sja na żywo przez kanał para­fial­ny YouTu­be, roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej w Wiel­ki Czwar­tek o g. 18:00. Na koniec litur­gii pomi­ja się prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do tzw. Ciem­ni­cy i ado­ra­cję. Po mszy świę­tej od g. 20:00 do 21:00 moż­li­wość przy­ję­cia Komu­nii świę­tej. W Wiel­ki Pią­tek nie ma ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. O g. 15:00 Dro­ga Krzy­żo­wa bez udzia­łu wier­nych trans­mi­to­wa­na przez kanał YouTu­be naszej para­fii. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 18:00. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do sym­bo­licz­ne­go Gro­bu. Od g. 20:00 do 21:00 moż­li­wość przy­ję­cia Komu­nii świę­tej. W Wiel­ką Sobo­tę moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:00 do 12:00 z uwzględ­nie­niem limi­tu 5 osób. Nie będzie poświę­ce­nia pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny. For­mu­ła modli­twy do odmó­wie­nia w domu będzie dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we i w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­my­wa­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilościowy.

  4. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 21:00. Choć jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym, musi­my ją spra­wo­wać bez wier­nych tyl­ko z małą asy­stą litur­gicz­ną. Będzie trans­mi­to­wa­na na żywo przez kanał YouTu­be. Wigi­lia Pas­chal­na roz­po­czy­na Rezu­rek­cję, czy­li Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia. Nie będzie pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej o g. 6:30. Msze świę­te w Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny według zwy­kłe­go porząd­ku nie­dziel­ne­go z limi­tem ilo­ści osób wska­za­nym przez wła­dze pań­stwo­we. Pozo­sta­łym wier­nym udzie­li­my Komu­nii Świę­tej w koście­le dolnym.

  5. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję.

  6. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, w kan­ce­la­rii i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu para­fii, któ­ra w obec­nej sytu­acji stra­ci­ła głów­ne źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest taca niedzielna.

  7. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do śro­dy w g. 16 – 17:30, bez dyżu­rów przed­po­łu­dnio­wych. Moż­na w niej nabyć świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Zachę­ca­my też do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii lub telefonicznie.