Wielki Post w czasie pandemii

Dro­dzy Parafianie!

Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką pró­bą wia­ry: wier­ni nie mają dostę­pu do ołta­rza, kon­fe­sjo­na­łu, kapła­na. My księ­ża spra­wu­jąc msze św. w pra­wie pustym koście­le rów­nież odczu­wa­my bole­śnie Waszą nie­obec­ność. I jeste­śmy świa­do­mi tego, że w ten spo­sób przyj­dzie nam prze­ży­wać nad­cho­dzą­ce świę­ta wiel­ka­noc­ne. Wszy­scy potrze­bu­je­my świa­tła na zro­zu­mie­nie tej nowej sytu­acji. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz napi­sał w liście do kapła­nów na Wiel­ki Czwar­tek 2020: „Bar­dzo waż­ne będzie uświa­do­mie­nie sobie, że nie moż­na chrze­ści­jań­stwa i dusz­pa­ster­stwa spro­wa­dzać tyl­ko do Mszy Świę­tej, bo gdy jej zabrak­nie, jeste­śmy pogu­bie­ni. A prze­cież nawet wte­dy jeste­śmy chrze­ści­ja­na­mi, ucznia­mi Chrystusa”.

Bra­cia i Sio­stry! Nie bądź­my zagu­bie­ni! Pozo­sta­je­my nadal chrze­ści­ja­na­mi, żywą wspól­no­tą Kościo­ła, któ­rej gło­wą jest Jezus Chry­stus, a my Jego człon­ka­mi. Zosta­jąc w domach korzy­staj­cie z dys­pen­sy od uczest­nic­twa we mszy, jed­nocz­cie się z Chry­stu­sem w Komu­nii ducho­wej. Może ten post eucha­ry­stycz­ny i wspól­no­to­wy jest nam dany, aby wzro­sła w każ­dym z nas miłość do Eucha­ry­stii i radość ze wspól­no­ty, z obec­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka obok mnie. Może zba­wien­nym jest moż­li­wość spę­dza­nia więk­szej ilo­ści cza­su w gro­nie rodzin­nym, roz­mo­wy i wspól­na modli­twa. Pamię­taj­cie o modli­twie w Waszych domach: indy­wi­du­al­nej, mał­żeń­skiej, rodzin­nej. My dusz­pa­ste­rze każ­de­go dnia gro­ma­dzi­my się sami o g. 20:00 w koście­le, aby wspól­nie odma­wiać Róża­niec za Was i za cały świat. Wcze­śniej nie robi­li­śmy tego razem. Ten trud­ny czas zmie­nia jed­nak życie nas wszyst­kich, ufa­my, że na lep­sze. Nadal chce­my słu­żyć Wam odpra­wia­jąc msze świę­te o zwy­kłej porze, zacho­wu­jąc limit 5 osób jeste­śmy zawsze goto­wi udzie­lić Komu­nii świę­tej tym, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w litur­gii. Zostaw­my pierw­szeń­stwo oso­bom zama­wia­ją­cym inten­cje mszal­ne. Nagry­wa­my każ­de­go dnia krót­ki komen­tarz do Ewan­ge­lii, któ­rym dzie­li­my się z Wami na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Może­cie tam zna­leźć rów­nież reko­lek­cje wiel­ko­post­ne nasze­go reko­lek­cjo­ni­sty ks. Car­lo­sa Cesa­ra Dama­glio. Przy­go­to­wu­je­my się do uru­cho­mie­nia kame­ry trans­mi­tu­ją­cej na żywo mszę świę­tą nie­dziel­ną. Chcie­li­by­śmy trans­mi­to­wać cele­bra­cje litur­gicz­ne Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Słu­ży­my nadal w kon­fe­sjo­na­le, wpro­wa­dzi­li­śmy dodat­ko­wą ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od ponie­dział­ku do sobo­ty od g. 19 do 20. Pozo­sta­je­my w izo­la­cji fizycz­nej, ale tym bar­dziej chce­my budo­wać naszą para­fial­ną wspól­no­tę miło­ści i wza­jem­nej pomo­cy. Uru­cha­mia­my wolon­ta­riat, któ­ry ma pomóc w zaopa­trze­niu oso­bom nie mogą­cym wycho­dzić z domu. Pro­szę Was wszyst­kich o prze­ka­zy­wa­nie tej infor­ma­cji i zgła­sza­nie takich osób potrze­bu­ją­cych na tel. kan­ce­la­rii para­fial­nej lub tel. dyżurny.

Dro­dzy Para­fia­nie. Głów­nym źró­dłem finan­so­wa­nia bie­żą­cych wydat­ków para­fii (wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków świec­kich, ZUS, podat­ki, rachun­ki za gaz, prąd, tele­fo­ny itd.) jest nie­dziel­na taca. Wpro­wa­dze­nie limi­tów ilo­ścio­wych zgro­ma­dzeń reli­gij­nych do 5 osób odcię­ło para­fię od środ­ków mate­rial­nych. Dla­te­go pro­szę Was o wspar­cie finan­so­we nawet nie­wiel­ki­mi kwo­ta­mi na nasze kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Bar­dzo Wam dzię­ku­ję za zro­zu­mie­nie i za ofiarność.

Bra­cia i Sio­stry. Jezus Chry­stus jest naszym Panem! Niech ten wyjąt­ko­wy Wiel­ki Post poma­ga nam wszyst­kim w nawró­ce­niu i ocze­ki­wa­niu na Jego przyj­ście w świę­ta paschalne!

Ks. Marek Makowski

pro­boszcz