NIEDZIELA PALMOWA — 10.04.2022

  1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na do Wiel­kiej Śro­dy włącznie. 

  2. TRUDUUM PASCHALNE roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek Mszą Wie­cze­rzy Pań­skiej z obrzę­dem obmy­cia nóg o g. 18:00. To jedy­na msza św. spra­wo­wa­na w tym dniu, pamiąt­ka usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii i Kapłań­stwa. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy prze­cho­wa­nia, czy­li, tzw. Ciem­ni­cy do g. 22:00. W Wiel­ki Pią­tek od g. 7:30 przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. Tego dnia nie odpra­wia się mszy świę­tych. O g. 8:00 zapra­sza­my na modli­twę Litur­gii Godzin, tzw. Ciem­ną Jutrz­nię. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 18:00. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 22:00. W tym dniu cen­tral­ne nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej roz­pocz­nie się o g. 20:00 przy koście­le św. Anny na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. W Wiel­ką Sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Gro­bie Pań­skim od g. 7:30. przez cały dzień do Wigi­lii Pas­chal­nej. O g. 8:00 Ciem­na Jutrz­nia. Poświę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny od g. 8:45 do 16:00. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we, tak­że w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy. Gru­py para­fial­ne mogą wpi­sy­wać się w zakry­stii na czu­wa­nie w cza­sie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę. Ado­ra­cja odby­wać się będzie w ciszy, aby dać każ­de­mu moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modlitwy.

  3. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 20:00. Jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym – cen­trum życia chrze­ści­jań­skie­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec, któ­re będą potrzeb­ne przy odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych. Wigi­lia Pas­chal­na, któ­rą spra­wu­je się w nocy roz­po­czy­na Rezu­rek­cję — Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia, ogła­sza wyj­ście Chry­stu­sa z gro­bu. Uro­czy­sta Pro­ce­sja Rezu­rek­cyj­na roz­pocz­nie się tra­dy­cyj­nie o g. 6:30 rano, po niej msza świę­ta. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dolnym.

  4. Pro­si­my gru­py para­fial­ne o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i czyn­ny udział w litur­giach. Oso­by, któ­re mogą nieść cho­rą­gwie i fere­tro­ny w Pro­ce­sji Rezu­rek­cyj­nej pro­si­my o zgło­sze­nie się w zakry­stii do ks. Sła­wo­mi­ra. Oso­by mogą­ce pomóc w wystro­ju kościo­ła pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Są one dostęp­ne rów­nież w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły palem­ki i jak zawsze dochód z ich sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na potrze­by parafii.

  5. Dzi­siaj jest II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. W ubie­głym tygo­dniu otwar­ta zosta­ła nowa kan­ce­la­ria para­fial­na, któ­ra mie­ści się w budyn­ku kościo­ła od stro­ny ul. Hyn­ka. Prze­pro­wa­dzo­ny remont gene­ral­ny z prze­bu­do­wą pole­gał na zaadop­to­wa­niu pomiesz­czeń do tej pory nie wyko­rzy­sty­wa­nych, zyska­li­śmy w ten spo­sób nowe powierzch­nie, któ­re zna­czą­co powięk­szy­ły kan­ce­la­rię: obec­nie skła­da się ona z dużej pocze­kal­ni z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych, pomiesz­cze­nia tech­nicz­ne­go, trzech pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych oraz archi­wum. Prze­bu­do­wie pod­da­ny został wcze­śniej­szy układ pomiesz­czeń, powięk­szo­no otwo­ry okien­ne i drzwio­we, wsta­wio­na zosta­ła nowa sto­lar­ka okien­na i drzwio­wa, poło­żo­no nowe pod­ło­gi, nową insta­la­cję elek­trycz­ną, tele­in­for­ma­tycz­ną, grzew­czą i wod­no-kana­li­za­cyj­ną, poło­żo­no nowe tyn­ki i poma­lo­wa­no ścia­ny, zain­sta­lo­wa­no sys­tem alar­mo­wy, wyko­na­no nowe meble dedy­ko­wa­ne poszcze­gól­nym pomiesz­cze­niom. Całe to przed­się­wzię­cie jest bar­dzo kosz­tow­ne, tym bar­dziej ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze pra­ce mate­rial­nie, skła­da­ją ofia­ry na tacę, wpła­ca­ją na kon­to lub oso­bi­ście prze­ka­zu­ją środ­ki. Nadal cze­ka­my też na pozy­tyw­ne roz­pa­trze­nie nasze­go wnio­sku o dota­cję odno­śnie ter­mo­mo­der­ni­za­cji całe­go kościo­ła, zło­żo­ne­go we wrze­śniu 2019 roku w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na tacę w poprzed­nią II nie­dzie­lę mie­sią­ca, któ­re dały rekor­do­wo wyso­ką sumę pra­wie 13 tys. zł. Pozwo­li­ło to nam na pokry­cie ponad 1/3 kosz­tów mie­sięcz­nych opłat za ogrze­wa­nie, prąd i gaz, któ­re w sezo­nie zimo­wym są bar­dzo wysokie.

  6. Nowen­na przed Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia odpra­wia­na będzie w Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę o g. 15:00, a od Nie­dzie­li Zmar­twych­wsta­nia o g. 18:00, zamiast pozo­sta­łych nabożeństw.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Han­na Alek­san­dra Konar­ska l. 86, Tere­sa Elż­bie­ta Kotow­ska l. 71, Hele­na Bako­ta l. 91, Sta­ni­sław Dzie­dziak l.96, Ali­cja Jadwi­ga Szy­mań­ska l. 88, Andrzej Win­cen­ty Kosec­ki l. 60