V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 03.04.2022

  1. Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.

  2. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Gorz­kie Żale z nauką pasyjną.

  3. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dyżur w kon­fe­sjo­na­le w Wiel­ką Sobo­tę, w cza­sie świę­ce­nia pokar­mów, rezer­wu­je­my dla tych, któ­rzy już rzad­ko przy­cho­dzą do kościoła.

  4. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II i pro­ce­sją do dol­ne­go kościoła.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Są one dostęp­ne rów­nież w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Palem­ki będą roz­pro­wa­dza­ne przy koście­le w samą Nie­dzie­lę Palmową.

  6. Przy­go­to­wu­je­my się do Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Oso­by mogą­ce pomóc w wystro­ju kościo­ła pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.

  7. W pią­tek 8 kwiet­nia nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my o g. 19:00 prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzie­ci. Po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Przy tej oka­zji pro­si­my o zaopa­trze­nie się w osłon­ki na świe­ce i roz­trop­ne korzy­sta­nie ze świec. Nie bój­my się zwró­cić uwa­gę oso­bom, któ­re wyle­wa­ją wosk na ław­ki lub posadz­kę kościo­ła. Wosk po świe­cach nawet usu­nię­ty z posadz­ki pozo­sta­wia na niej trwa­łe ślady.

  8. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas w ramach pomo­cy dla Ukra­iny uru­cho­mił dostęp­ny 7 dni w tygo­dniu spe­cjal­ny numer tele­fo­nu (533044270) dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny.Tam moż­na też zgła­szać goto­wość przy­ję­cia uchodź­ców z Ukra­iny w swo­ich domach. Poszu­ku­je­my też ofert pra­cy dla uchodź­ców z Ukrainy.

  9. Znie­sio­ne zosta­ły już ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z pan­de­mii, rów­nież te doty­czą­ce przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. Komu­nię moż­na przyj­mo­wać zarów­no na rękę jak i do ust. W naszym koście­le dla zacho­wa­nia jed­no­ści zgro­ma­dze­nia litur­gicz­ne­go do Komu­nii pod­cho­dzi­my pro­ce­sjo­nal­nie, Komu­nię przyj­mu­je­my na sto­ją­co, moż­na wcze­śniej przy­klęk­nąć w trak­cie pro­ce­sji. Aby god­nie przy­jąć Komu­nię na rękę nale­ży wycią­gnąć ręce na wyso­ko­ści pier­si kła­dąc roz­pro­sto­wa­ną pra­wą dłoń na lewej, nie chwy­ta­my komu­nii jed­ną ręką, ale pozwa­la­my, aby spo­czę­ła na naszej dło­ni, po czym odcho­dzi­my krok na bok i od razu spo­ży­wa­my Komu­nię. Przy­po­mi­na­my, że świec­cy Nad­zwy­czaj­ni Sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej są waż­nie usta­no­wio­ny­mi przez Bisku­pa Ordy­na­riu­sza oso­ba­mi do udzie­la­nia Komu­nii św. Wszel­kie teo­rie sprze­ci­wia­ją­ce się tej prak­ty­ce są sprzecz­ne z naucza­niem Kościo­ła i nisz­czą jed­ność naszej wspól­no­ty wpro­wa­dza­jąc zamęt.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Hele­na Począ­tek l. 93, Regi­na Bil­ska l. 97, Teo­do­zja Kuć l. 97, Walen­ty­na Józe­fa Makuch l. 83, Joan­na Kata­rzy­na Fran­kow­ska l. 57