NIEDZIELA PALMOWA – 20.03.2016

 1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 17:00 zapra­sza­my na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale.
 2. W Wiel­ką Śro­dę o g. 12:30 odbę­dzie się spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne dla osób samot­nych i ubo­gich orga­ni­zo­wa­ne przez Para­fial­ny Zespół Cari­tas w w pod­zie­miach ple­ba­nii. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Moż­na je wes­przeć zgła­sza­jąc się do pomo­cy bądź prze­ka­zu­jąc ofia­ry do pusz­ki św. Antoniego.
 3. Tych, któ­rzy nie zdą­ży­li jesz­cze przy­stą­pić do sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my jesz­cze w tym tygo­dniu do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta. W cza­sie Tru­du­um Pas­chal­ne­go dyżur w kon­fe­sjo­na­le będzie tyl­ko w Wiel­ką Sobotę.
 4. Zapra­sza­my do udzia­łu w litur­giach TRUDUUM PASCHALNEGO, któ­re roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek Mszą Wie­cze­rzy Pań­skiej z obrzę­dem obmy­cia nóg o g. 18:30. To jedy­na msza św. spra­wo­wa­na w tym dniu, pamiąt­ka usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii i Kapłań­stwa. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy prze­cho­wa­nia czy­li, tzw. Ciem­ni­cy do g. 23:00. W Wiel­ki Pią­tek od g. 7:00 przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. Tego dnia nie odpra­wia się mszy świę­tych. O g. 7:30 zapra­sza­my na modli­twę Litur­gii Godzin, tzw. Ciem­ną Jutrz­nię. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 17:00. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 23:00. W tym dniu cen­tral­ne nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej roz­pocz­nie się  o g. 20:00 przy koście­le św. Anny na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. W Wiel­ką Sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Gro­bie Pań­skim od g. 7:00.  przez cały dzień do Wigi­lii Pas­chal­nej. O g. 7:30 Ciem­na Jutrz­nia. Poświę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny od g. 8:30 do 17:00.  Rów­nież w tych samych godzi­nach 8:30 – 17:00 — dyżur w kon­fe­sjo­na­le. Pozo­staw­my tę ostat­nią moż­li­wość spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej dla osób, któ­re do kościo­ła przy­cho­dzą tyl­ko tra­dy­cyj­nie ze święconką.
 5. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we, tak­że w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy. Gru­py para­fial­ne mogą wpi­sy­wać się w zakry­stii na czu­wa­nie w cza­sie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Wiel­ki Czwar­tek, Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę. Ado­ra­cja odby­wać się będzie w ciszy, aby dać każ­de­mu moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modlitwy.
 6. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 19:00. Jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym – cen­trum życia chrze­ści­jań­skie­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec, któ­re będą potrzeb­ne przy odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych. Wigi­lia Pas­chal­na roz­po­czy­na Rezu­rek­cję — Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia, ogła­sza wyj­ście Chry­stu­sa z gro­bu, dla­te­go nie będzie po niej noc­nej ado­ra­cji przy Gro­bie Pań­skim. Uro­czy­sta Pro­ce­sja Rezu­rek­cyj­na roz­pocz­nie się tra­dy­cyj­nie o g. 6:00 rano, po niej msza świę­ta. Pro­ce­sji i mszy św. prze­wod­ni­czyć będzie dr Piotr Odziem­czyk – Kanc­lerz Kurii Metro­po­li­tal­nej War­szaw­skiej. Pamię­taj­my, że tej nocy nastę­pu­je zmia­na cza­su. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dolnym.
 7. Pro­si­my gru­py para­fial­ne o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i czyn­ny udział w litur­giach. Oso­by, któ­re mogą nieść cho­rą­gwie i fere­tro­ny w Pro­ce­sji Rezu­rek­cyj­nej pro­si­my o zgło­sze­nie się w zakrystii.
 8. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Przy­po­mi­na­my, że nowa kan­ce­la­ria znaj­du­je się w domu kate­che­tycz­nym — wej­ście od uli­cy Węgo­rzew­skiej. Od wtor­ku po Świę­tach Wiel­ka­noc­nych moż­na będzie zama­wiać inten­cje mszal­ne na kolej­ne mie­sią­ce do koń­ca grudnia.
 9. Na cmen­ta­rzu para­fial­nym poja­wi­ły się od wczo­raj na nie­któ­rych gro­bach żół­te tablicz­ki z proś­bą o kon­takt z kan­ce­la­rią para­fial­ną. Jest to zwią­za­ne z nową ewi­den­cją cmen­ta­rza, któ­ra po remon­cie kolum­ba­rium sta­no­wi kolej­ny krok w upo­rząd­ko­wa­niu sta­nu cmentarza.
 10. W Wiel­kim Tygo­dniu i Świę­ta Wiel­ka­noc­ne kiosk para­fial­ny będzie zamknię­ty. Pra­sę kato­lic­ką moż­na będzie nabyć w zakrystii.
 11. Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, przy­pa­da­ją­ca w tym roku w Wiel­ki Pią­tek, zosta­ła decy­zją Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski prze­nie­sio­na na 4 kwiet­nia – ponie­dzia­łek po Nie­dzie­li Miłosierdzia.
 12. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły żywe palem­ki i jak zawsze dochód z ich sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na potrze­by parafii.
 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Kazi­mie­ra Kar­piń­ska, l.84 i Anna Jac­kow­ska, l. 76.