NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ — VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 09.04.2017

Wyłączone
  1. Dzi­siaj 6. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu — Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. Zapra­sza­my szcze­gól­nie do uczest­nic­twa w litur­giach Świę­te­go Tru­du­um Pas­chal­ne­go, któ­re roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej z obrzę­dem obmy­cia nóg o g. 18:30. Będzie to jedy­na Msza św. spra­wo­wa­na w tym dniu w naszym koście­le — pamiąt­ka usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii i Kapłań­stwa. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy prze­cho­wy­wa­nia, czy­li w tzw. Ciem­ni­cy do g. 22:00. W Wiel­ki Pią­tek od g. 7:30 przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. Tego dnia nie odpra­wia się Mszy świę­tych. O g. 8:00 zapra­sza­my na modli­twę Litur­gii Godzin, tzw. Ciem­ną Jutrz­nię. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 17:30. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 22:00. W tym dniu cen­tral­ne nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej roz­pocz­nie się o g. 20:00 przy koście­le św. Anny na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. W Wiel­ką Sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Gro­bie Pań­skim od g. 7:30 przez cały dzień. O g. 8:00 Ciem­na Jutrz­nia. Poświę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny od g. 8:45 do g. 16:30. Rów­nież w tych samych godzi­nach dyżur w kon­fe­sjo­na­le, pozo­staw­my tę ostat­nią moż­li­wość spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej dla osób, któ­re do kościo­ła przy­cho­dzą już tyl­ko tra­dy­cyj­nie ze świę­con­ką. W Wiel­kim Tygo­dniu spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we tak­że w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej, zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­my­wa­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy. Gru­py para­fial­ne mogą wpi­sy­wać się w zakry­stii na czu­wa­nie w cza­sie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Wiel­ki Czwar­tej, Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę. Ado­ra­cja odby­wać się będzie w ciszy, aby dać każ­de­mu moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modlitwy.

  2. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 20:00. Jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym — cen­trum życia chrze­ści­jań­skie­go. Zapra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w tej litur­gii, pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec, któ­re będą potrzeb­ne przy odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych. Wigi­lia Pas­chal­na, roz­po­czy­na Rezu­rek­cję, czy­li Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia, ogła­sza wyj­ście Chry­stu­sa z gro­bu, moż­na już po niej odpra­wiać pro­ce­sję rezu­rek­cyj­ną. Nasza Pro­ce­sja Rezu­rek­cyj­na odbę­dzie się jed­nak według dotych­cza­so­wej tra­dy­cji rano, o g. 6:30, po niej Msza św. Dotych­cza­so­wą asy­stę pro­ce­syj­ną oraz oso­by mogą­ce pomóc w nie­sie­niu bal­da­chi­mu i cho­rą­gwi pro­si­my o kon­takt z ks. Mar­ci­nem. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dolnym. 

  3. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie.

  1. Przy­po­mi­na­my o dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii oraz Dom dla Bez­dom­nych „Beta­nia”. Ofia­ry na te dwa cele moż­na skła­dać jesz­cze tyl­ko dzi­siaj do pusz­ki z napi­sem - jał­muż­na wiel­ko­post­na. Naszą akcję zakoń­czy­my dzi­siaj modli­twą i kon­cer­tem po mszy św. wie­czor­nej oko­ło g. 19:00 dedy­ko­wa­nym miesz­kań­com Alep­po – ofia­rom woj­ny. Kon­cert w wyko­na­niu Chó­ru Soli Deo zaty­tu­ło­wa­ny jest „Otwórz moje oczy”. Ser­decz­nie zapraszamy.

  2. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę z prze­zna­cze­niem na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z I eta­pem remon­tu gene­ral­ne­go ple­ba­nii. Odby­wa­ją się rów­nież kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce remon­tu fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Prze­pro­wa­dzo­ny w tym mie­sią­cu prze­gląd insta­la­cji elek­trycz­nej i odgro­mo­wej kościo­ła wyka­zał sze­reg poważ­nych uste­rek. Pro­to­kół pokon­trol­ny nakła­da na nas obo­wią­zek napraw, któ­rych nie prze­wi­dy­wa­li­śmy. Pra­ce te są nie­wi­docz­ne dla oczu Para­fian, przez co mało efek­tow­ne, tym bar­dziej dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy ze zro­zu­mie­niem wspie­ra­ją je mate­rial­nie i modli­tew­nie. Ofia­ry moż­na rów­nież wpła­cać na kon­to para­fii poda­ne na stro­nie internetowej.

  3. Skle­pik para­fial­ny w cza­sie Tri­du­um Pas­chal­ne­go nie będzie czyn­ny. Dzisiaj i w naj­bliż­szą śro­dę moż­na w nim zaopa­try­wać się w pra­sę, świe­ce Cari­tas oraz książ­ki, m.in. bre­wia­rze dla świec­kich, modli­tew­ni­ki i książ­kę “Savo­ir vivre dla dzie­ci” ks. Janu­sza Stań­czu­ka

  4. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re przy­go­to­wa­ły żywe palem­ki i jak zawsze dochód z ich prze­zna­cza­ją na potrze­by Parafii.

  5. Po Świę­tach Wiel­ka­noc­nych roz­pocz­nie­my kurs dla narze­czo­nych, skła­da­ją­cy się z 10 kate­chez. Począ­tek 21 kwiet­nia o g. 19:30 w sali nad zakry­stią. Nie­ba­wem roz­pocz­nie­my rów­nież nowy kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny, któ­re­go celem jest powsta­nie nowej wspól­no­ty mło­dzie­żo­wej. Kurs 10 słów Abyś Żył popro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wtor­ki o g. 19:30 od 25 kwiet­nia. Kurs 10 słów, 10 spo­tkań, któ­re mogą zmie­nić two­je życie. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Zofia Żebrow­ska l. 87, Danu­ta Bar­ba­ra Sochoc­ka l. 84