NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY — 27.12.2015 r.

Wyłączone
  1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny. Skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wszyst­kim rodzi­nom naszej para­fii, a zwłasz­cza mał­żeń­stwom, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze. Niech w Roku Miło­sier­dzia poprzez prze­ba­cze­nie i wza­jem­ną tro­skę odno­wio­na zosta­nie miłość mię­dzy wszyst­ki­mi mał­żon­ka­mi, aby­ście mogli czer­pać radość i siłę z sakra­men­tu małżeństwa.
  2. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie opłat­ko­we Apo­sto­la­tu Maryi w sali na ple­ba­nii. Nie­szpo­ry o g. 17:30
  3. Zgod­nie z życze­niem księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza w naszej para­fii roz­po­czy­na­my modli­twę w inten­cji beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Ks. Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Tak jak kie­dyś modli­li­śmy się o beaty­fi­ka­cję i kano­ni­za­cję Jana Paw­ła II, i jak wie­my, przy­nio­sła ona bło­go­sła­wio­ny owoc, tak teraz może­my zakoń­czyć tę nowen­nę i comie­sięcz­ną czwart­ko­wą ado­ra­cję dzięk­czyn­ną, ponie­waż ich cel został już osią­gnię­ty, a zapo­cząt­ko­wać modli­tew­ne sta­ra­nia o wynie­sie­nie na ołta­rze Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia i wie­lo­let­nie­go Paste­rza naszej archi­die­ce­zji. Odpo­wia­da­jąc na apel Ks. Kar­dy­na­ła Nycza ser­decz­nie zapra­sza­my każ­de­go 28 dnia mie­sią­ca, w dniu śmier­ci Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia, na mszę św. w inten­cji rychłej beaty­fi­ka­cji Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go. Naj­bliż­sza już jutro – w ponie­dzia­łek – o g. 8:00.
  4. W czwar­tek 31.12. o g. 18:30 zosta­nie odpra­wio­na Msza dzięk­czyn­na na zakoń­cze­nie roku kalen­da­rzo­we­go, w trak­cie któ­rej ks. Pro­boszcz przed­ło­ży dorocz­ne spra­woz­da­nie na temat sytu­acji dusz­pa­ster­skiej w naszej para­fii. Po niej nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-prze­bła­gal­ne. W tym dniu nie będzie mszy św. o g. 17:30. Gru­pa stu­denc­ka zapra­sza nato­miast na msze św. o g. 23:00 do dol­ne­go kościoła.
  5. W pią­tek 1.01. Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki – pierw­szy dzień nowe­go roku. W związ­ku z Uro­czy­sto­ścią i nie­dziel­nym porząd­kiem mszy świę­tych w tym dniu nie będzie nabo­żeństw pierw­szo­piąt­ko­wych i mszy św. o g. 15:00. Do cho­rych księ­ża uda­dzą się z sakra­men­ta­mi w następ­ny pią­tek, czy­li 8 stycznia.
  6. W I sobo­tę mie­sią­ca msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi o g. 8;00
  7. W następ­ną nie­dzie­lę (3 stycz­nia) Wspól­no­ta Różań­co­wa zapra­sza na opła­tek o g. 15:30
  8. Po świę­tach wzna­wia­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „Kolę­dą” w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek 28.12. – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1a, 1b, 3, 5, 15 i 15a; we wto­rek 29.12. – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17, 17a, 19 i ul. 17 Stycz­nia 30, 34b, 36 i 38; w śro­dę 30.12 – ul. 17 Stycz­nia 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 42, 44 i 46; a już w Nowym Roku w sobo­tę 02.01. – ul. Aksa­mit­na, Dzwon­ko­wa, Dział­ko­wa, Muni­cy­pal­na, Dale­szyc­ka, Minu­to­wa, Trzos, Per­lo­no­wa, Kolum­ba, Nie­du­ża, Obo­tryc­ka, Mine­ral­na, Ski­bic­ka oraz 17 Stycz­nia na odcin­ku od Rada­ro­wej do Al. Kra­kow­skiej. Pro­gram Kolę­dy na kolej­ny tydzień jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
  9. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Euge­niu­sza Pola­kow­skie­go, l. 65, Hie­ro­ni­ma Niko­de­ma, l. 71 i Zofię Szew­czyk, lat. 72.