Drodzy Parafianie!

Wyłączone

“Oto Pan­na pocznie i poro­dzi Syna, i nazwie Go imie­niem Emma­nu­el” ( Iz 7,14)

Niech Naro­dze­nie Syna Boże­go napeł­nia Wasze ser­ca rado­ścią, poko­jem i nadzie­ją na lep­sze jutro!
Bóg jest wier­ny swo­im obiet­ni­com. Z ufno­ścią w Jego nie­skoń­czo­ne miło­sier­dzie przyj­mij­my nad­cho­dzą­cy Nowy Rok. Niech Dobry Bóg obda­rzy każ­de­go z Was i Waszych bli­skich zdro­wiem i wszel­ki­mi potrzeb­ny­mi łaskami!

Pro­boszcz i Księża

Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich, któ­rzy pra­co­wa­li przy sprzą­ta­niu i wystro­ju nasze­go kościo­ła na Boże Naro­dze­nie oraz przy­go­to­wa­niu szop­ki i ubie­ra­niu cho­inek: pani Mag­dzie Kawęc­kiej, Syl­wii Pisa­rek, panu Pio­tro­wi Wró­blew­skie­mu, Wie­sła­wo­wi Chrza­now­skie­mu, dzię­ku­je­my mło­dzie­ży i doro­słym, któ­rzy licz­nie wspar­li te dzia­ła­nia. Księ­dzu Grze­go­rzo­wi i gru­pie stu­denc­kiej za    zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie szop­ki w koście­le dolnym.
                       
Pro­boszcz