NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY — 31.12.2023

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny w ostat­nim dniu roku zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-bła­gal­ne na zakoń­cze­nie roku z pod­su­mo­wa­niem dusz­pa­ster­skim o g. 18:00.

  2. Jutro Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki, pierw­szy dzień roku 2023. Msze świę­te według porząd­ku świą­tecz­ne­go. O g. 19:00 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą będą odczy­ty­wa­ne wypo­min­ki.

  3. W I pią­tek mie­sią­ca moż­li­wość odwie­dze­nia cho­rych z sakra­men­ta­mi w domu. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 15:00 do 17:30.

  4. W sobo­tę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, będą dostęp­ne przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na będzie na misje. W tym dniu Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. o godz. 7:00. Z racji uro­czy­sto­ści nie będzie nabo­żeń­stwa pierwszo-sobotniego.

  5. Po nowym roku wzno­wi­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Odwie­dzi­my: we wto­rek 2 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 8, w czwar­tek 4 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 6 i ul. Rada­ro­wa 4 i 4A, w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 2A, 9, 11 i 13, we wto­rek 9 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 17 i Lechic­ka 8, w śro­dę 10 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 15 i ul. Lechic­ka 4, w czwar­tek 11 stycz­nia ul. Lechic­ka 1, 1A i 1B, w pią­tek 12 stycz­nia ul. Lechic­ka 6, 14 i 15, w sobo­tę 13 stycz­nia ul. Lechic­ka 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25A, 27 i 29. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W tym roku odwie­dza­my kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dzi­li­śmy w roku ubie­głym, z kolę­dą cho­dzi­my do Wiel­kie­go Postu, na zakoń­cze­nie „kolę­dy” wszy­scy, któ­rzy nie zosta­li w tym roku uwzględ­nie­ni w pro­gra­mie „kolę­dy”, a chcie­li­by przy­jąć księ­dza z wizy­tą dusz­pa­ster­ską będą mogli zgło­sić swo­je zaproszenie.

  6. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w minio­nym roku wspar­li mate­rial­nie naszą para­fię, a zwłasz­cza remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my też za modli­twę w tej inten­cji. Pamię­taj­my, że pra­ce ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne kościo­ła są nie­skoń­czo­ne, np. wykoń­cze­nia obró­bek bla­char­skich wysta­ją, ponie­waż zosta­ły już wysu­nię­te pod gru­bość przy­szłe­go docie­ple­nia ele­wa­cji sty­ro­pia­nem. Tego typu pra­ce wła­ści­wie powin­ny być wyko­ny­wa­ne razem z remon­tem ele­wa­cji i wymia­ną okien, ale nie­ste­ty nie mamy na to środ­ków. Będzie­my prze­pro­wa­dzać kolej­ne remon­ty suk­ce­syw­nie gro­ma­dząc na nie potrzeb­ne fun­du­sze, a tak­że szu­ka­jąc dofi­nan­so­wa­nia, m. in. cią­gle cze­ka­my na decy­zję Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wodnej.

  7. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że uda­ło nam się pozy­skać pie­nią­dze na kolej­ną inwe­sty­cję. Para­fia pod­pi­sa­ła umo­wę z Fun­da­cją PKO Ban­ku Pol­skie­go na sfi­nan­so­wa­nie reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­ra kie­dyś wraz z figu­rą św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki sta­ła przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem, a obec­nie zosta­ła umiesz­czo­na w niszy na ele­wa­cji fron­to­wej nasze­go kościo­ła. Figu­ra zosta­nie wzmoc­nio­na, zaim­pre­gno­wa­na i odzy­ska pier­wot­ny jed­no­li­ty kolor, któ­ry jest widocz­ny na zdję­ciach archi­wal­nych. Kon­ser­wa­cji pod­ję­ła się fir­ma kon­ser­wa­tor­ska Mojec­ki Kon­ser­wa­cja Zabyt­ków. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 18 tys. zł. Remont figu­ry chce­my powią­zać z przy­pa­da­ją­cą w przy­szłym roku 90. rocz­ni­cą odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Wil­czyń­ska l. 79, Marian Stań­czuk l. 88, Jani­na Bodę­ga l. 84, Maria Gra­ży­na Knap l. 71, Euge­nia Bier­nat l. 86, Jerzy Jan Słom­czyń­ski l. 85