ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2024

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki, na począt­ku Nowe­go Roku 2024, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z Orę­dzia na dzi­siej­szy 57. Świa­to­wy Dzień Poko­ju: „Na począt­ku Nowe­go Roku modlę się, aby szyb­ki roz­wój form sztucz­nej inte­li­gen­cji nie powięk­szył zbyt wie­lu nie­rów­no­ści i nie­spra­wie­dli­wo­ści już obec­nych na świe­cie, ale przy­czy­nił się do zakoń­cze­nia wojen i kon­flik­tów oraz zła­go­dze­nia wie­lu form cier­pie­nia, któ­re doty­ka­ją rodzi­nę ludz­ką. Oby chrze­ści­ja­nie, wyznaw­cy róż­nych reli­gii oraz męż­czyź­ni i kobie­ty dobrej woli, zgod­nie współ­pra­co­wa­li, żeby wyko­rzy­stać szan­se i spro­stać wyzwa­niom sta­wia­nym przez rewo­lu­cję cyfro­wą, oraz prze­ka­zać przy­szłym poko­le­niom bar­dziej soli­dar­ny, spra­wie­dli­wy i poko­jo­wy świat”.

  2. Msze świę­te dzi­siaj według porząd­ku świą­tecz­ne­go. O g. 19:00 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą będą odczy­ty­wa­ne wypo­min­ki.

  3. W I pią­tek mie­sią­ca moż­li­wość odwie­dze­nia cho­rych z sakra­men­ta­mi w domu. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 15:00 do 17:30.

  4. W sobo­tę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, będą dostęp­ne przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na będzie na misje. W tym dniu Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. o godz. 7:00. Z racji uro­czy­sto­ści nie będzie nabo­żeń­stwa pierwszo-sobotniego.

  5. Zapra­sza­my na dwa kon­cer­ty kolęd w naszej para­fii: w nie­dzie­lę 7 stycz­nia po mszy św. o g 11:15 w koście­le dol­nym scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka zapra­sza na wspól­ne kolę­do­wa­nie. W kolej­ną nie­dzie­lę 14 stycz­nia gościć będzie­my w naszej para­fii Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Misyj­ne „Redemp­to­ris Mater, któ­re­go kle­ry­cy wie­czo­rem o g. 20:00 zaśpie­wa­ją kon­cert „Kolę­dy świata”.

  6. Po nowym roku wzno­wi­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Odwie­dzi­my: we wto­rek 2 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 8, w czwar­tek 4 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 6 i ul. Rada­ro­wa 4 i 4A, w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 2A, 9, 11 i 13, we wto­rek 9 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 17 i Lechic­ka 8, w śro­dę 10 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 15 i ul. Lechic­ka 4, w czwar­tek 11 stycz­nia ul. Lechic­ka 1, 1A i 1B, w pią­tek 12 stycz­nia ul. Lechic­ka 6, 14 i 15, w sobo­tę 13 stycz­nia ul. Lechic­ka 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25A, 27 i 29. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W tym roku odwie­dza­my kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dzi­li­śmy w roku ubie­głym, z kolę­dą cho­dzi­my do Wiel­kie­go Postu, na zakoń­cze­nie „kolę­dy” wszy­scy, któ­rzy nie zosta­li w tym roku uwzględ­nie­ni w pro­gra­mie „kolę­dy”, a chcie­li­by przy­jąć księ­dza z wizy­tą dusz­pa­ster­ską będą mogli zgło­sić swo­je zaproszenie.