NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 01.04.2018

  1. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla Gru­py Świą­tecz­nej i ks. Rober­to, dla chó­ru, scho­lii, dla księ­ży rezy­den­tów i pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, aby każ­dy mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami.

  2. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. W Świę­ta Wiel­ka­noc­ne kiosk para­fial­ny jest zamknię­ty. Pra­sę kato­lic­ką moż­na nabyć w zakrystii.

  3. Na proś­bę Rek­to­ra Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie poda­je­my do publicz­nej wia­do­mo­ści, iż dia­kon Woj­ciech Szy­chow­ski, syn Andrze­ja i Ewy, pocho­dzą­cy z Mal­bor­ka, zamiesz­ka­ły przed wstą­pie­niem do semi­na­rium na tere­nie naszej para­fii, ma przy­jąć 26 maja 2018 r. świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu. Pamię­taj­my w modli­twie o dia­ko­nie Woj­cie­chu, a jeśli komuś zna­ne są jakie­kol­wiek prze­szko­dy unie­moż­li­wia­ją­ce mu przy­ję­cie świę­ceń dia­ko­na­tu powi­nien to ja naj­szyb­ciej zgło­sić do kan­ce­la­rii parafialnej.

  4. W pią­tek, 6 kwiet­nia, z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Jest to jed­no­cze­śnie I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wia­dać będzie­my pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00.

  5. W sobo­tę 7 kwiet­nia o godzi­nie 10:00 odbę­dzie się w naszym koście­le dorocz­na uro­czy­stość Legio­nu Maryi: Acies i Msza św.