II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.04.2018

  1. Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. O g. 15:00 w Par­ku Moczy­dło na Woli przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. W obli­czu wie­lu zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. W naszym koście­le zapra­sza­my na g. 18:00 na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z Wie­czo­rem Uwiel­bie­nia, któ­ry popro­wa­dzi chór Soli Deo.

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest rów­nież Nie­dzie­lą roz­po­czy­na­ją­cą Tydzień Miło­sier­dzia. Przy tej oka­zji chce­my poin­for­mo­wać o owo­cach naszej para­fial­nej jał­muż­ny wiel­ko­post­nej dzię­ki któ­rej zebra­li­śmy 11.163 zł na pomoc finan­so­wą dla rodzin syryj­skich, cier­pią­cych z powo­du trwa­ją­ce­go tam kon­flik­tu zbroj­ne­go. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za hoj­ność. To jest kon­kret­ny wymiar naszej miło­ści miło­sier­nej wobec potrzebujących.

  2. Taca dzi­siej­sza jest prze­zna­czo­na na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, iż trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii, pro­wa­dzo­ne są rów­nież pra­ce przy kon­ser­wa­cji ogro­dze­nia pose­sji wokół kościo­ła. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy ze zro­zu­mie­niem wspie­ra­ją te pra­ce mate­rial­nie i modlitewnie.

  3. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. Gru­pa Żywe­go Różań­ca orga­ni­zu­je spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne dzi­siaj o g. 14:30 w dol­nym kościele.

  4. Zapra­sza­my wszyst­kich wier­nych, a szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi do uczest­nic­twa w XIII Mar­szu Świę­to­ści Życia. Przej­dzie on uli­ca­mi War­sza­wy w nie­dzie­lę, 15 kwiet­nia pod hasłem „Jestem za życiem”, by przy­po­mnieć o potrze­bie tro­ski o życie czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Poprze­dzi go Msza świę­ta w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o godz. 11.00, po któ­rej zosta­nie udzie­lo­ne indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo rodzin z dzieć­mi i kobiet w sta­nie błogosławionym.

  5. Od 17 kwiet­nia roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry popro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do z gru­pą kate­chi­stów. Zapra­sza­my we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 do dol­ne­go kościo­ła.

  6. Na proś­bę Rek­to­ra Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie poda­je­my do publicz­nej wia­do­mo­ści, iż dia­kon Woj­ciech Szy­chow­ski, syn Andrze­ja i Ewy, pocho­dzą­cy z Mal­bor­ka, zamiesz­ka­ły przed wstą­pie­niem do semi­na­rium na tere­nie naszej para­fii, ma przy­jąć 26 maja 2018 r. świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu. Pamię­taj­my w modli­twie o dia­ko­nie Woj­cie­chu, a jeśli komuś zna­ne są jakie­kol­wiek prze­szko­dy unie­moż­li­wia­ją­ce mu przy­ję­cie świę­ceń powi­nien to jak naj­szyb­ciej zgło­sić do kan­ce­la­rii parafialnej.

  7. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek 9 kwiet­nia Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go — msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. W pią­tek 13 kwiet­nia przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Mar­ci­na I papie­ża i męczen­ni­ka, któ­ry jest patro­nem nasze­go ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka. Dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i zapra­sza­my na Mszę św. w Jego inten­cji w pią­tek o g. 18:30.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li: śp. Zyg­munt Gadaj l. 82, śp. Wan­da Piwo­war­czyk l. 83.