PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Wyłączone

Crucifixion

6 – 9 MARCA 2016

PROWADZI: KS. PRAŁAT WALENTY KRÓLAK

Pro­boszcz para­fii św. Augu­sty­na w Warszawie

Wie­lo­let­ni ojciec duchow­ny obu semi­na­riów duchow­nych Warszawy

NIEDZIELA – 6 marca

Nauki reko­lek­cyj­ne na Mszach o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00 i 18:00

Msza św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci — krót­kie sło­wo Reko­lek­cjo­ni­sty skie­ro­wa­ne do rodziców.

Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym – g. 17:00

Spo­wiedź pod­czas wszyst­kich Mszy świętych

PONIEDZIAŁEK – 7 marca

Nauki reko­lek­cyj­ne w cza­sie Mszy św. o g. 10:00, 17:30 i 19:00

Spo­wiedź pod­czas wszyst­kich Mszy świętych

WTOREK – 8 marca

Nauki reko­lek­cyj­ne w cza­sie Mszy św. o g. 10:00, 17:30 i 19:00

Spo­wiedź pod­czas wszyst­kich Mszy świętych

ŚRODA – 9 mar­ca — WIELKOPOSTNY KOŚCIÓŁ STACYJNY WARSZAWY

Cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i moż­li­wość spo­wie­dzi — g. 6³º-21

Nauki reko­lek­cyj­ne w cza­sie Mszy św. o g. 10:00, 17:30 i 20:00

  1. 12:00 — Anioł Pań­ski i Różaniec
  2. 15:00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego
  3. 19:00 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym
  4. 21:00 – Apel Jasnogórski