III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wyłączone
  1. Dzi­siaj III nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu. Przed kościo­łem zbiór­ka na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. O g. 17:00 Gorz­kie Żale.
  2. Od ponie­dział­ku do śro­dy w naszym koście­le odby­wać się będą reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Nauki dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych popro­wa­dzi o. Michał Gaw­roń­ski OFM Cap z klasz­to­ru na Mio­do­wej w War­sza­wie, nato­miast nauki dla gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych prze­pro­wa­dzi o. Woj­ciech Sugier OFM Cap – Gwar­dian klasz­to­ru w Zakro­czy­miu. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji tych reko­lek­cji, aby przy­nio­sły owoc wzro­stu wia­ry naszych dzie­ci i młodzieży.
  3. W następ­ną nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Potrwa­ją od nie­dzie­li 6 mar­ca do śro­dy 9 mar­ca. Popro­wa­dzi je pra­łat Walen­ty Kró­lak – pro­boszcz para­fii św. Augu­sty­na, wie­lo­let­ni spo­wied­nik i ojciec duchow­ny obu semi­na­riów duchow­nych War­sza­wy. Msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną przez całą nie­dzie­lę oraz w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (w śro­dę o g. 20:00) Nie będzie Mszy św. o g. 18:30. Zachę­ca­my, aby w tych dniach sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, by nie odkła­dać spo­wie­dzi na dni przed­świą­tecz­ne, gdyż może to oka­zać się nie­moż­li­we z powo­du pro­wa­dze­nia przez księ­ży przy­go­to­wań do litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go. W ostat­nim dniu reko­lek­cji 9 mar­ca nasz kościół został wpi­sa­ny w pro­gram Modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź będzie przez cały dzień od 6:30 do 21:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń oraz dostęp­ny będzie na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  4. W czwar­tek (3.03.) przy­pa­da rocz­ni­ca nomi­na­cji Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji na sto­li­cę metro­po­li­tal­ną w War­sza­wie, nato­miast 4. mar­ca jest dniem imie­nin Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Pamię­taj­my w modli­twie o Paste­rzu naszej Archidiecezji.
  5. W tym tygo­dniu I Pią­tek mie­sią­ca, ostat­ni przed świę­ta­mi wiel­ka­noc­ny­mi. Pro­si­my o zgła­sza­nie cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów. Msze św. ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa o g. 8:00 i 17:30 . O 15:00 Msza ku czci Miło­sier­dzia Boże­go. Dzie­ci zapra­sza­my w tym dniu na Dro­gę Krzy­żo­wą wyjąt­ko­wo na g. 17:00 w koście­le gór­nym. Dro­ga Krzy­żo­wa dla doro­słych o g. 18:00. W tym dniu może­my się włą­czyć w papie­ską ini­cja­ty­wę 24 godzin dla Pana, w któ­rej Ojciec Świę­ty zachę­ca nas do modli­twy i spo­wie­dzi. W naszym koście­le cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i moż­li­wo­ści spo­wie­dzi jak zwy­kle pod­czas Mszy świę­tych oraz od g. 15:00 do 19:00.
  6. Przy wyj­ściu z kościo­ła wysta­wio­ny jest krzyż do ado­ra­cji. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu prze­zna­czo­ne będą na kwia­ty do gro­bu Pań­skie­go.
  7. Zapra­sza­my chęt­nych do włą­cze­nia się w przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu i reali­za­cję tego­rocz­ne­go gro­bu Pań­skie­go i ciem­ni­cy w naszym koście­le. Pro­si­my o kon­takt w zakrystii.
  8. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na już naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Caritas.
  9. Infor­mu­je­my, iż są jesz­cze wol­ne ter­mi­ny inten­cji na msze świę­te poran­ne na naj­bliż­szy tydzień.
  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Bole­sław Dzią­dziak, l. 85, Kazi­mierz Michal­ski, l. 84, Jerzy Chrza­now­ski l. 80.