ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2022

Wyłączone
  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2022, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go z przy­go­to­wa­ne­go na dzi­siej­szy dzień Orę­dzia na 55. Świa­to­wy Dzień Poko­ju: „Niech będzie coraz wię­cej ludzi, któ­rzy bez hała­su, pokor­nie i wytrwa­le, dzień po dniu sta­ją się budow­ni­czy­mi poko­ju. I niech zawsze poprze­dza ich i towa­rzy­szy im bło­go­sła­wień­stwo Boga poko­ju!” Amen!

  2. W jutrzej­szą nie­dzie­lę 2 stycz­nia Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. O g. 15:30 spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w sali nad zakrystią.

  3. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca – 3 stycz­nia — msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypominki.

  4. W czwar­tek — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le i wspól­ne kolę­do­wa­nie. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re będzie moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na będzie na misje.

  5. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę 9 stycz­nia gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie, któ­re­go semi­na­rzy­ści po mszy św. o g. 19:00 wyko­na­ją dla nas kon­cert „Kolę­dy świa­ta”.

  7. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re nale­ży uczy­nić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście naj­póź­niej do 6 stycz­nia br., wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy”. Dla wszyst­kich, któ­rzy nie zde­cy­du­ją się przy­jąć księ­dza w swo­im domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zdzi­sław Pru­szyń­ski l. 89, Urszu­la Bro­na­kow­ska l. 39, Kry­sty­na Hen­ry­ka Dudek l. 89, Jolan­ta Dzwon­kow­ska l. 64