Uroczystość Bożego Narodzenia —  25.12.2016

Wyłączone

1. W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia. Niech Jezus, któ­ry rodzi się, aby zba­wić świat od jego grze­chów, przy­wró­ci w naszych ser­cach utra­co­ne przez grzech pięk­no i dobro, aby­śmy sta­wa­li się odbla­skiem Pięk­na i Dobra same­go Boga. Niech wia­ra w Syna Boże­go daje nam radość i nadzie­ję na Nowy Rok 2017! 

2. Jutro 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny, nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL. W pią­tek 30.12. przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny – Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. W tym dniu zapra­sza­my wszyst­kie mał­żeń­stwa, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15, 20, 25 i wię­cej lat mał­żeń­stwa na mszę św. o g. 17:30. Jubi­la­tów zapra­sza­my po mszy św. do zakry­stii lub do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów litur­gii. Moż­na zgła­szać się do czwart­ku. W sobo­tę 31.12 orga­ni­zu­je­my Bal Syl­we­stro­wy dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi. Przed balem Msza św. o g. 20:30. W tym dniu nie będzie Mszy św. o g. 17:30. Uro­czy­stą Mszę św. dzięk­czyn­ną wraz z pod­su­mo­wa­niem roku dusz­pa­ster­skie­go odpra­wi­my o g. 18:30. Po Mszy św. nabo­żeń­stwo adoracyjne. 

3. Po świę­tach wzno­wi­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: 27.12. (wto­rek) – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15, 15a, 28.12. (śro­da) – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1a, Żwir­ki i Wigu­ry 1b, Żwir­ki i Wigu­ry 3, Żwir­ki i Wigu­ry 5, 17 Stycz­nia 34b, Żwir­ki i Wigu­ry 17, Żwir­ki i Wigu­ry 17a, 29.12. (czwar­tek) – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19,17 Stycz­nia 36, 17 Stycz­nia 38, 17 Stycz­nia 39a, 17 Stycz­nia 39b, 17 Stycz­nia 39c, 17 Stycz­nia 39d, 17 Stycz­nia 39e, 17 Stycz­nia 40, 30.12. (pią­tek) – ul. 17 Stycz­nia 42, 17 Stycz­nia 44, 17 Stycz­nia 46, ul. Astro­nau­tów 4, Astro­nau­tów 6, Astro­nau­tów 10, Astro­nau­tów 8, Astro­nau­tów 12. Miesz­kań­ców tych blo­ków pro­si­my o czu­wa­nie, aby księ­ża mogli wejść do budyn­ku. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 16:30. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modlitwy.