IV NIEDZIELA ADWENTU —  18.12.2016

1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu. Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z moż­li­wo­ści spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać tego na ostat­nią chwi­lę. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na lau­de­syporan­ną modli­twę Kościo­ła. O g. 6:30 w dni powsze­dnie zapra­sza­my też na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Panny.

2. Wraz z fun­da­cją „Uwierz” ser­decz­nie dzię­ku­je­my za licz­ny udział w świą­tecz­nej aka­cji: „Weź Ser­dusz­ko Daj Ser­ce”. Zapa­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne imie­niem i wie­kiem wylo­so­wa­ne­go dziec­ka pacz­ki nale­ży zosta­wiać w zakry­stii. Cze­ka­my na nie do świąt Boże­go Naro­dze­nia. Mię­dzy świę­ta­mi a nowym rokiem, wolon­ta­riu­sze fun­da­cji „UWIERZ” dostar­czą pacz­ki wraz z życze­nia­mi do dzie­ci. Dzię­ki naszej ofiar­no­ści i dobrym ser­com wywo­ła­my radość i uśmiech u wie­lu dzie­ci z naszej parafii.

3. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia świec Cari­tasopłat­ków na stół wigi­lij­ny. Skle­pik otwar­ty jest dodat­ko­wo w śro­dy wie­czo­rem oraz po Rora­tach. Pra­sę świą­tecz­no-nowo­rocz­ną (podwój­ny numer) moż­na będzie naby­wać w czwar­tek, pią­tek i sobo­tę po roratach.

4. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki moż­na naby­wać jesz­cze w skle­pi­ku i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W ponie­dzia­łek 19.12. po uzgod­nie­niach z admi­ni­stra­to­rem Osie­dla “Wie­ża” jesz­cze raz roz­pro­wa­dzi je tam nasz zakry­stia­nin p. Mate­usz Pierz­cha­ła. Nie uzy­skał on takiej zgo­dy w przy­pad­ku al. Kra­kow­skiej 291. 

5. W tym tygo­dniu wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” prze­pro­wa­dzi­my tyl­ko w ponie­dzia­łek 19.12. – ul. Al. Kra­kow­ska 291 i we wto­rek 20.12. - ul. Rakow­ska 10. Miesz­kań­ców tych blo­ków pro­si­my o czu­wa­nie, aby księ­ża mogli wejść do budyn­ku. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 16:30. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modlitwy. 

6. W sobo­tę Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Wie­czo­rem zasią­dzie­my do sto­łów wigi­lij­nych wraz z naj­bliż­szy­mi. Tego dnia Msza św. tyl­ko o g. 6:30. O pół­no­cy Msza świę­ta zwa­na „Paster­ką” roz­pocz­nie Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia. Przed Paster­ką o g. 23:15 zapra­sza­my na Godzi­nę Czy­tań i śpie­wa­nie kolęd. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia porzą­dek mszy świę­tych ule­ga zmia­nie: nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano ani Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny, nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.

7. W pią­tek 30.12. przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny – Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. W tym dniu zapra­sza­my wszyst­kie mał­żeń­stwa, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15, 20, 25 i wię­cej lat mał­żeń­stwa na mszę św. o g. 17:30. Jubi­la­tów zapra­sza­my dzi­siaj po mszy św. do zakry­stii lub w dni powsze­dnie do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

8. Orga­ni­zu­je­my 31.12 Bal Syl­we­stro­wy dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi. Prze­wi­dzia­na jest opie­ka dla dzie­ci i cate­ring. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Wej­ściów­ki są już dostęp­ne w zakry­stii. Koszt: 50 zł – doro­śli, 25 zł – dzieci. 

9. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia po Mszy św. o g. 18:00.

10. Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza na róża­niec i Mszę św. w pią­tek 23.12. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji, w któ­rych za wsta­wien­nic­twem swo­je­go Patro­na gru­pa modlić się będzie przez naj­bliż­szy miesiąc.

11. Para­fia poszu­ku­je oso­by do pra­cy w kuch­ni na ple­ba­nii. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem lub zgło­sze­nie się do kan­ce­la­rii parafialnej.

12. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Marek Tade­usz Wypych l. 63, Hele­na Kuchar­ska l. 84, Hali­na Muliń­ska l. 76, Zenon Sitow­ski l. 71, Geno­we­fa Ogór­kie­wicz l. 89, Bog­dan Goli­niew­ski l. 77, Krzysz­tof Andrzej Kuchar­czyk l. 66, Jadwi­ga Cen­ka­ła l. 86