UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA — 25.12.2018

Wyłączone
  1. W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus Chry­stus przez wia­rę rodzi się w naszych ser­cach, niech przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2019!

  2. Dzi­siaj nie będzie Mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15, któ­ra powró­ci dopie­ro 6 stycz­nia, kie­dy to pla­no­wa­ny jest rów­nież Orszak Trzech Kró­li z udzia­łem dzieci.

  3. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.

  4. W nie­dzie­lę 30 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na Mszę św. o g. 13 zapra­sza­my wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub w dni powsze­dnie do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  5. W tygo­dniu poświą­tecz­nym wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porządku:

    28.12.2018 (pią­tek) ul. 1‑Sierpnia 42A; 40; 40B38; 29.12.2018 (sobo­ta) — ul. Kra­ko­wia­ków, Bory­ny, Mate­rii, Lipow­cza­na; Jako­bi­nów, Leoni­da­sa, Sape­rów, Prud­nic­ka i Żego­ty. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.