NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY- 30.12.2018

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la to Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na mszy świę­tej o g. 13:00 pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzą jubi­le­usze zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, odna­wia­ją swo­je przy­rze­cze­nia mał­żeń­skie. Jubi­la­tom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia. Niech ich wza­jem­na miłość nie­ustan­nie odna­wia się i wzrasta.

 2. Jutro ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go roku. Zapra­sza­my na mszę św. o g. 17:30, aby dzię­ko­wać Bogu za minio­ny rok. Po mszy świę­tej oko­ło g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Dzięk­czyn­ne z pod­su­mo­wa­niem roku dusz­pa­ster­skie­go. W tym dniu nie będzie mszy świę­tej o g. 18:30. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na.

 3. We wto­rek — 1 stycz­nia — Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msze świę­te według nowe­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. Z racji ferii świą­tecz­nych nie będzie mszy św. z udzia­łem dzieci.

 4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30. O g. 17:30 msza świę­ta, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re przy­ję­ły w tym roku I Komu­nię św. i ich rodzi­ców. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kaplicy.

 5. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę stycz­nia po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II.

 6. W następ­ną nie­dzie­lę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na misje.

 7. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza 6 stycz­nia na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z racji I nie­dzie­li miesiąca.

 8. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza po odbiór mie­sięcz­ni­ka „Ore­mus”.

 9. W pierw­szym tygo­dniu nowe­go roku wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 02.01. (śro­da) — ul. 1‑Sierpnia 38A 36; 03.01.(czwartek) — ul. 1‑Sierpnia 36B, 3434A; 05.01.(sobota) — ul. Aksa­mit­na, Dzwon­ko­wa, Dale­szyc­ka, Minu­to­wa, Trzos, Obo­tryc­ka, Per­lo­no­wa, Muni­cy­pal­na, Mine­ral­na, Dział­ko­wa, Kolum­ba, Nie­du­ża, Skibicka

  Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. W blo­kach do tej pory wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od tego roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 10. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Andrzej Leon Ziół­kow­ski l. 70