UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2019

Wyłączone
  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na dziś taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na misje.

  2. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza dziś o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym kościele.

  3. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

  4. Ser­decz­nie zapra­sza­my na dwa kon­cer­ty kolę­do­we, któ­re odbę­dą się w naszym koście­le jesz­cze w tym mie­sią­cu. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 13 stycz­nia o g. 14:00 wystą­pi słyn­ny Chór Chło­pię­cy i Męski Fil­har­mo­nii Poznań­skiej Poznań­skie Sło­wi­ki z kon­cer­tem „Sło­wi­cze Kolę­do­wa­nie”. W ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca – 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Na oba kon­cer­ty wstęp wolny.

  5. W pią­tek 11 stycz­nia kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „To zwy­cię­ży­ło świat – nasza wia­ra”, na któ­re zapra­sza ks. Gia­co­mo na g. 19:30 do kapli­cy bocznej.

  6. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 07.01.19. (ponie­dzia­łek) — ul. 1‑Sierpnia 53, 47 i 32A; 08.01.19. (wto­rek) — ul. 1‑Sierpnia 49, 49A, 49B, 47A i 45; 09.01.19. (śro­da) — ul. 1‑Sierpnia 41 + al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6; ul. 1‑Sierpnia 3327; 10.01.19. (czwar­tek) — ul. 1‑Sierpnia 39 + al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A i ul. Stru­bi­czów 8; 11.01.19 (pią­tek) — ul. 1‑Sierpnia 37 + al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16; 12.01.19 (sobo­ta) — ul. Cen­tral­na, Malow­ni­cza, al. Kra­kow­ska 107, ul. Buń­czuk, Dłu­go­pol­ska i Robot­ni­cza. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  7. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w naj­bliż­szym tygodniu.