NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 13.01.2019

  1. Dzi­siaj g. 14:00 wystą­pi w naszym koście­le słyn­ny Chór Chło­pię­cy i Męski Fil­har­mo­nii Poznań­skiej Poznań­skie Sło­wi­ki z kon­cer­tem „Sło­wi­cze Kolę­do­wa­nie”. W ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca – 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Na oba kon­cer­ty ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wolny.

  2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne dziś na tacę oraz wpła­ca­ne bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Zasi­lą one nasz Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy, z któ­re­go pro­wa­dzi­my m.in. finan­so­wa­nie trwa­ją­ce­go remon­tu gene­ral­ne­go ple­ba­nii. Trwa­ją też pra­ce nad pro­jek­tem kon­cep­cyj­nym przy­go­to­wu­ją­cym remont wnę­trza i ele­wa­cji nasze­go kościoła.

  3. W naj­bliż­szy pią­tek 18 stycz­nia kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „To zwy­cię­ży­ło świat – nasza wia­ra”, na któ­re zapra­sza ks. Gia­co­mo na g. 19:30 do kapli­cy bocznej.

  4. Rów­nież w naj­bliż­szy pią­tek 18 stycz­nia roz­pocz­nie się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do 25 stycz­nia, w tym roku obcho­dzo­ny jest pod hasłem: „Dąż do spra­wie­dli­wo­ści” (Pwt 16, 20). Tydzień modli­twy eku­me­nicz­nej tra­dy­cyj­nie poprze­dzi w czwar­tek 17 stycz­nia Dzień Juda­izmu obcho­dzo­ny pod hasłem „Nie przy­cho­dzę, żeby zatra­cać” (Oz 11,9). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych i spo­tka­niach wywie­szo­ne są na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  5. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 14.01.19. (ponie­dzia­łek) — ul. 1‑Sierpnia 35 + al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2 i 14; 15.01.19. (wto­rek) — ul. 1‑Sierpnia 31 + ul. Sul­mie­rzyc­ka 6 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10, 12 i 18; 16.01.19. (śro­da) — ul. Stru­bi­czów 1, 4, 4A i 5; 17.01.19. (czwar­tek) — ul. Stru­bi­czów 3 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20 i ul. Leżaj­ska 14; 18.01.19 (pią­tek) — al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 15; ul. Leżaj­ska 23 i ul. Ustrzyc­ka; 19.01.19 (sobo­ta) — ul. Musz­kie­te­rów, Ręko­dziel­ni­cza i Janiszowska.

    Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. W blo­kach do tej pory wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od tego roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w naj­bliż­szym tygodniu.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Zofia Maria Myślic­ka l. 86