UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le i wspól­ne kolę­do­wa­nie. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re będzie moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na będzie na misje.

  2. Jutro przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­wiedź pod­czas każ­dej mszy świę­tej oraz od g. 17:00 do 19:00.

  3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 9 stycz­nia gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie, któ­re­go semi­na­rzy­ści po mszy św. o g. 19:00 wyko­na­ją dla nas kon­cert „Kolę­dy świa­ta”.

  4. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie. Dzi­siaj jest ostat­ni dzień zgło­szeń, moż­na je uczy­nić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście, wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy”. Dla osób pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej. 

  5. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. Zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 132 osób (jest to oko­ło 30% cał­ko­wi­te­go obło­że­nia), przy czym do tej licz­by nie są wli­cza­ne oso­by w peł­ni zaszcze­pio­ne prze­ciw Covid-19.