NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 09.01.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siaj, w Nie­dzie­lę Chrztu Pań­skie­go, gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie wraz z ks. Pre­fek­tem Anto­nio Pana­ro oraz semi­na­rzy­sta­mi, któ­rzy po mszy św. o g. 19:00 wyko­na­ją dla nas kon­cert „Kolę­dy świa­ta”. Po każ­dej mszy św. moż­na wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar dobroczyńców.

  2. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie odbę­dzie się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re przyj­mo­wa­li­śmy do 6 stycz­nia. W wyzna­czo­nych dniach kolę­da roz­pocz­nie się od g. 17:00. W razie cho­ro­by domow­ni­ków pro­si­my o zgło­sze­nie nam tej infor­ma­cji. Pro­si­my o zacho­wa­nie pod­sta­wo­wych zasad sani­tar­nych: wywie­trze­nie miesz­ka­nia, nało­że­nie mase­czek zasła­nia­ją­cych usta i nos przez wszyst­kich domow­ni­ków. Dla pozo­sta­łych osób pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  3. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Obec­nie trwa­ją pra­ce remon­to­we na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej. W ostat­nim cza­sie bar­dzo wzro­sły opła­ty bie­żą­ce, szcze­gól­nie za ogrze­wa­nie i ener­gię elek­trycz­ną, co powo­du­je, że coraz trud­niej jest wygo­spo­da­ro­wać jakie­kol­wiek oszczęd­no­ści na pra­ce remon­to­we. Tym bar­dziej ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Pro­si­my nadal o modli­twę w inten­cji przy­ję­cia nasze­go wnio­sku zło­żo­ne­go we wrze­śniu 2019 roku w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej odno­śnie dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościoła.

  4. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny,

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wło­dzi­mierz Iwań­czyk, Elż­bie­ta Jani­na Bądzyń­ska l. 65, Grze­gorz Fran­ci­szek Rybic­ki, Sta­ni­sław Makuch l. 85, Jacek Świ­stak l. 67, Lucjan Ryszard Radow­ski l. 59, Jolan­ta Maria Mło­dzian­ko l. 63, Alek­san­der Kazi­mierz Hof­man l. 75, Zdzi­sław Tade­usz Kali­now­ski l. 73, Lidia Ewa Mali­szew­ska l. 86.