UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2023

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na na misje.

  2. W sobo­tę 31 grud­nia zmarł Papież Senior Bene­dykt XVI. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we w Waty­ka­nie odby­ły się w czwar­tek 5 stycz­nia. W War­sza­wie msza św. żałob­na za Papie­ża Senio­ra Bene­dyk­ta XVI zosta­nie odpra­wio­na w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie w sobo­tę 7 stycz­nia o g. 12:00 pod prze­wod­nic­twem Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go Salva­to­re Pen­nac­chio z udzia­łem pol­skie­go epi­sko­pa­tu. Wszy­scy jeste­śmy zapro­sze­ni do udzia­łu w tej uroczystości.

  3. Spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę 8 stycz­nia o g. 15:30.

  4. Już dzi­siaj zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się 22 stycz­nia o g. 20:00.

  5. W przy­szłym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (09.01.): ul. Fajan­so­wa, ul. Hej­na­ło­wa, ul. Bor­su­cza (bez nr 55), ul. Łopu­szań­ska 4 i 6, ul. Nadziei, ul. Głu­szyc­ka, ul. Ana­li­tycz­na, ul. Zbą­szyń­ska, ul. Pod­bor­ska; we wto­rek (10.01.): ul. Wago­no­wa, ul. Naroż­na, ul. Fli­sa 7, 9, 11; w śro­dę (11.01.): al. Kra­kow­ska 291; w czwar­tek (12.01.12.): al. Kra­kow­ska 291A ; w pią­tek (13.01.12.): ul. 1 Sierp­nia 44, ul. 1 Sierp­nia 44 A. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Infor­ma­cje o „kolę­dzie” umiesz­czo­ne są na tabli­cy ogło­szeń kruch­cie oraz na stro­nie internetowej.