ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry na tacę, do skar­bon i na kon­to parafialne.

  2. Spo­tka­nie opłat­ko­we Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakry­stią, spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w dol­nym kościele.

  3. Zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się w naszym koście­le 22 stycz­nia o g. 20:00.

  4. W przy­szłym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (09.01.): ul. Fajan­so­wa, ul. Hej­na­ło­wa, ul. Bor­su­cza (bez nr 55), ul. Łopu­szań­ska 4 i 6, ul. Nadziei, ul. Głu­szyc­ka, ul. Ana­li­tycz­na, ul. Zbą­szyń­ska, ul. Pod­bor­ska; we wto­rek (10.01.): ul. Wago­no­wa, ul. Naroż­na, ul. Fli­sa 7, 9, 11; w śro­dę (11.01.): al. Kra­kow­ska 291; w czwar­tek (12.01.12.): al. Kra­kow­ska 291A ; w pią­tek (13.01.12.): ul. 1 Sierp­nia 44, ul. 1 Sierp­nia 44 A. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Infor­ma­cje o „kolę­dzie” umiesz­czo­ne są na tabli­cy ogło­szeń kruch­cie oraz na stro­nie internetowej.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 do nasze­go kościo­ła na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Zyg­munt Kotow­ski l. 71, Elż­bie­ta Maria Domo­sław­ska l. 85, Dan­ka Anna Bar­ciń­ska l. 83, Kazi­mierz Makar­ski l. 92, Anna Kacz­mar­ska l. 64, Anna Wil­czyń­ska l. 90