UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2024

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na na misje.

  2. Spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę 7 stycz­nia o g. 15:30.

  3. Zapra­sza­my na dwa kon­cer­ty kolęd w naszej para­fii: w nie­dzie­lę 7 stycz­nia po mszy św. o g 11:15 w koście­le dol­nym scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka zapra­sza na wspól­ne kolę­do­wa­nie. W kolej­ną nie­dzie­lę 14 stycz­nia gościć będzie­my w naszej para­fii Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Misyj­ne „Redemp­to­ris Mater, któ­re­go kle­ry­cy wie­czo­rem o g. 20:00 zaśpie­wa­ją kon­cert „Kolę­dy świata”.

  4. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd mini­stran­tów na nar­ty do Zako­pa­ne­go w dniach 22 – 27 stycz­nia z opie­ku­nem ks. Paw­łem. Na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­je się pusz­ka, do któ­rej wrzu­ca­jąc ofia­ry moż­na wes­przeć finan­so­wo ten wyjazd. Ser­decz­nie dziękujemy.

  5. W przy­szłym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą” odwie­dzi­my: w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 2A, 9, 11 i 13, we wto­rek 9 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 17 i Lechic­ka 8, w śro­dę 10 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 15 i ul. Lechic­ka 4, w czwar­tek 11 stycz­nia ul. Lechic­ka 1, 1A i 1B, w pią­tek 12 stycz­nia ul. Lechic­ka 6, 14 i 15, w sobo­tę 13 stycz­nia ul. Lechic­ka 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25A, 27 i 29. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W tym roku odwie­dza­my kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dzi­li­śmy w roku ubie­głym, z kolę­dą cho­dzi­my do Wiel­kie­go Postu, na zakoń­cze­nie „kolę­dy” wszy­scy, któ­rzy nie zosta­li w tym roku uwzględ­nie­ni w pro­gra­mie „kolę­dy”, a chcie­li­by przy­jąć księ­dza z wizy­tą dusz­pa­ster­ską będą mogli zgło­sić swo­je zaproszenie.