UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA — 22.09.2019

  1. Dokład­nie 32 lata temu — 22 wrze­śnia 1987 r. — Kar­dy­nał Józef Glemp w cza­sie uro­czy­stej mszy świę­tej doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni, dedy­ko­wa­nej Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia, za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go, ówcze­sne­go pro­bosz­cza — budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich Para­fian (wie­lu z nich jesz­cze żyje), któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świątyni.

  2. Uświa­da­mia­jąc sobie wysi­łek wybu­do­wa­nia naszej świą­ty­ni tym bar­dziej może­my zro­zu­mieć roz­miar tra­ge­dii, jaką jest woj­na, któ­ra przy­no­si znisz­cze­nie i ruinę: domów, świą­tyń, całych miast. Wcho­dząc do kościo­ła może­my obej­rzeć wysta­wę „Alep­po 2018 — War­sza­wa 1944”, któ­ra łącząc obra­zy z tych dwóch zruj­no­wa­nych woj­ną miast poka­zu­je tra­ge­dię ówcze­snej War­sza­wy i dzi­siej­sze­go Alep­po. Od kil­ku lat w cza­sie Wiel­kie­go Postu nasza para­fia zbie­ra fun­du­sze na pomoc cha­ry­ta­tyw­ną dla Syrii w ramach pro­gra­mu Cari­tas Pol­ska — Rodzi­na Rodzi­nie. Ser­decz­nie wita­my dzi­siaj Gości z Syrii: Adel, jest sze­fem komu­ni­ka­cji Hope Cen­ter w Alep­po a Rama koor­dy­na­tor­ką pomo­cy pro­gra­mu Rodzi­na Rodzi­nie. Towa­rzy­szą im Maciej i Marian­na – pra­cow­ni­cy Cari­tas Pol­ska. Nasi Goście po każ­dej mszy świę­tej dadzą krót­kie świa­dec­two, będzie moż­na też z nimi poroz­ma­wiać przy spe­cjal­nym sto­isku Cari­tas i wes­przeć pro­gram mate­rial­nie, nato­miast wie­czo­rem zapra­sza­my wszyst­kich na g. 18:00 do dol­ne­go kościo­ła na spo­tka­nie: pla­nu­je­my krót­ki kon­cert muzy­ki syryj­skiej, film o Alep­po i panel dyskusyjny.

  3. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryjnego.

  4. W ponie­dzia­łek 23 wrze­śnia Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  5. Skle­pik para­fial­ny orga­ni­zu­je wyprze­daż ksią­żek i dewocjonaliów.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę 29 wrze­śnia w ramach Dnia Modli­twy za Uchodź­ców i Migran­tów zapra­sza­my na mszę św. o g. 10:00 z udzia­łem wspól­no­ty wiet­nam­skiej razem z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi: o. Krzysz­to­fem Malej­ko i o. Józe­fem Ngu­jen oraz s. Anną Fran­cisz­kan­ką Misjo­nar­ką Maryi. Nasza Para­fia we współ­pra­cy z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi pro­wa­dzi już ponad rok dla wspól­no­ty wiet­nam­skiej bez­płat­ne zaję­cia z języ­ka polskiego.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tomasz Robert Nowa­kow­ski l. 52, Roman Tar­now­ski l. 69, Jerzy Hila­ry Rosiń­ski l. 83, Tade­usz Jan Dru­żyń­ski l. 72, Bar­ba­ra Zim­ka l. 73.