XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.09.2019

  1. Dzi­siaj przy­pa­da 105. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Nasza Para­fia we współ­pra­cy z Wer­bi­stow­skim Cen­trum Migran­ta Fu Shen­fu pro­wa­dzi już ponad rok dla wspól­no­ty wiet­nam­skiej bez­płat­ne zaję­cia z języ­ka pol­skie­go. O g. 10:00 Msza św. z udzia­łem wspól­no­ty wiet­nam­skiej pod prze­wod­nic­twem Ojców Wer­bi­stów: o. Józe­fa Thun i o. Krzysz­to­fa Malejko.

  2. Od wtor­ku przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le, w śro­dy z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakramentu.

  3. W naj­bliż­szy pią­tek 4 paź­dzier­ni­ka świę­to­wać będzie­my wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu — odpust para­fial­ny. Uro­czy­stej Mszy Św. o g. 18.30 prze­wod­ni­czył będzie ks. Grze­gorz Michal­czyk — Dusz­pa­sterz Śro­do­wisk Twór­czych. Wszyst­kich zapra­sza­my do uczest­nic­twa w naszym patro­nal­nym świę­cie. W tym dniu nie będzie mszy św. o g. 17:30, a nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i doro­słych odpra­wi­my o g. 18:00. Jak co roku w świę­tu nasze­go Patro­na towa­rzy­szy bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych. Zapra­sza­my wszyst­kich ze swo­imi zwie­rzę­ta­mi w sobo­tę 5 paź­dzier­ni­ka o g. 11:00. Litur­gia roz­pocz­nie się przed kościołem.

  4. Tego­rocz­ne obcho­dy ku czci Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu pra­gnie­my prze­ży­wać w duchu ency­kli­ki „Lau­da­to si” Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka oraz 40. rocz­ni­cy usta­no­wie­nia św. Fran­cisz­ka z Asy­żu patro­nem eko­lo­gów. Prze­dłu­że­niem nasze­go Odpu­stu para­fial­ne­go będzie Nie­dzie­la Św. Fran­cisz­ka 6 paź­dzier­ni­ka, dzień, któ­ry z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go poświę­co­ny jest na całym świe­cie dzięk­czy­nie­niu Bogu za Jego pięk­ny dar, jakim jest nasza zie­mia, a tak­że prze­pra­sza­niu za zanie­dba­nia ludz­ko­ści prze­ciw śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu. Nie­dzie­la Świę­te­go Fran­cisz­ka ma też na celu zwró­ce­nie uwa­gi Pola­ków na pro­ble­my eko­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne współ­cze­sne­go świa­ta i zachę­ce­nie do pod­ję­cia kro­ków w kie­run­ku „eko­lo­gicz­ne­go nawró­ce­nia”. Tego­rocz­na edy­cja Nie­dzie­li Świę­te­go Fran­cisz­ka podej­mu­je kwe­stię powie­trza jako dobra wspól­ne­go, a w szcze­gól­no­ści pro­ble­mu smo­gu. Będą roz­da­wa­ne mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne o ini­cja­ty­wie Nie­dzie­li św. Fran­cisz­ka, zaś po Eucha­ry­stii moż­na będzie poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi Świa­to­we­go Ruchu Kato­li­ków na Rzecz Śro­do­wi­ska.

  5. W szko­łach pod­sta­wo­wych w naszej para­fii został ogło­szo­ny kon­kurs „Eko­lo­gicz­na Arka Noego”, w ramach któ­re­go dzie­ci wyko­nu­ją zwie­rzę­ta z surow­ców wtór­nych. Poświę­ce­nie różań­ców dla dzie­ci i roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su 6 paź­dzier­ni­ka na mszy świę­tej dzie­cię­cej o godz. 11.15 w koście­le dol­nym. Tam też moż­na będzie zwie­dzać wysta­wę.

  6. W ramach Nie­dzie­li Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu orga­ni­zu­je­my zbiór­kę żyw­no­ści pod hasłem „Bądź dobry jak chleb”. Zebra­na żyw­ność zosta­nie prze­ka­za­na naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom w naszej para­fii oraz do Domu dla Bez­dom­nych Beta­nia przy ul. Łopu­szań­skiej, a tak­że do Domu Samot­nej Mat­ki na Tar­gów­ku. Żyw­ność moż­na przy­no­sić od piąt­ku 4 paź­dzier­ni­ka do nie­dzie­li 6 paź­dzier­ni­ka na każ­dą mszę świę­tą odpra­wia­ną w tych dniach i skła­dać w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym koszu znaj­du­ją­cym się w bocz­nej kapli­cy. Pro­si­my o żyw­ność wyłącz­nie z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści. Finał obcho­dów Nie­dzie­li Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu będzie miał miej­sce po Mszy Św. o godz. 11.30. Przed wej­ściem głów­nym do kościo­ła jako wspól­no­ta para­fial­na będzie­my się dzie­lić spe­cjal­nie upie­czo­nym 7‑metrowym chlebem.

  7. W dniu odpu­stu para­fial­ne­go przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca, jest to oka­zja do cało­dzien­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­wiedź w cza­sie mszy świę­tych oraz po połu­dniu od 17 do 19. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  8. Ks. Sła­wo­mir zapra­sza mini­stran­tów, lek­to­rów i kan­dy­da­tów na mini­stran­tów na spo­tka­nie w śro­dę o g. 19:00. Spo­tka­nie sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę paź­dzier­ni­ka po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie – w pod­zie­miach Domu Katechetycznego.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zdzi­sław Zasczyń­ski l. 72, Bar­ba­ra Maria Dudek l.85, Miro­sław Wik­tor Dal­ma­ta, l. 71